මුස්ලීම් දේවස්ථාවල දිනකට පස්වතාවක් ඇසෙන ශබ්දය හා එහි අරුත

3 thoughts on “මුස්ලීම් දේවස්ථාවල දිනකට පස්වතාවක් ඇසෙන ශබ්දය හා එහි අරුත

  1. පාන්දර ශබ්ද යන්ත්‍ර වලින් මුස්ලිම් නොවන අයට අපි බාධා කිර්නවා කියා ගල් ගසන්නට පටන් ගෙන තිබේ. සමාජයට සහජීවනය කියන් අපිත් අනිත් අය කියන දේට ඇහුම්කන් දිය යුතුයි නේද? මේකට විකල්පයක් අපට නැද්ද? මෙය හලාල්වලට දෙවනි නොවන ප්‍රශ්නයක් වනු නොඅනුමානය.

Leave a Reply