දෛනික ප්‍රාර්ථනා – තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා අවධි වූ විට…

තහජ්ජද් අල්ලාහුම්ම ලකල්හම්දු අන්ත නූරුස්සමාවාති වල් අර්දි වර්දි වමන් ෆීහින්න වලකල් හම්දු , අන්ත කයියිමුස්සමාවාති වල් අර්දි වමන් ෆීහින්න වලකල් හම්දු, අන්තල් හක්කු වව:දුකල් හක්කු ව කවුලුකල් හක්කු, වලිකාඋකල් හක්කු වල් ජන්නතු හක්කුන් වන්නාරු හක්කුන් වස්සාඅතු හක්කුන් වන් නබීයූන හක්කුන් ව මුහම්මදුන් හක්කුන් අල්ලාහුම්ම ලක අස්ලම්තු වඅලෛක තවක්කල්තු වබික ආමන්තු වඉලෛක අනබ්තු වබික හාසම්තු වඉලෛක හාකම්තු ෆග්‍ෆිර්ලී මා කද්දම්තු වමා අහ්හර්තු වමා අ:ලන්තු අන්තල් මුකද්දිමු වඅන්තල් මුඅහ්හිරු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ـ أَوْ ـ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ‏”‏‏.‏

අර්ථය – දෙවියනී! සියළු ප්‍රශංසා ඔබටම හිමිය. අහස්හි,පොළොවෙහි හා ඒවායෙහි සිටින්නන්ගේ ආලෝකය ඔබමයි. සියඵ ප්‍රශංසා ඔබටම හිමිය, අහස් හා පොලොවත් ඒවායේ සිටින්නන්වත් පරිපාලනය කරන්නා ඔබමයි! ඔබටමය සියඵ ප්‍රශංසා! ඔබ සත්‍යවන්තයාය. ඔබගේ ප්‍රතිඥාව සත්‍ය වේ. ඔබගේ ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. ඔබව මුණගැසීම සත්‍ය වේ. ස්වර්ගය සත්‍ය වේ. නිරය සත්‍ය වේ. අවසාන දිනය සත්‍ය වේ. නබි(වක්තෘ)වරන් සත්‍ය වේ. මුහම්මද් (සල්) තුමාණෝ සත්‍ය වේ. දෙවියනී! මම ඔබටම අවනත වූයෙමි, ඔබහමුවේ ම රඳා පවතින්නෙමි, ඔබවම විශ්වාස කළෙමි, ඔබ වෙතම හැරුණෙමි. ඔබගේ පිහිටෙන්ම වාද කරමි. ඔබගෙන්ම විනිශ්චය අයදිමි, එබැවින් මා පෙර හා පසු කළ පාපවලටත්, මා රහසිගතව හා ප්‍රසිද්ධියේ කළ පාපවලටත් ක්ෂමාව අයදිමි.ඉදිරියට පමුණුවන්නා ඔබයි, පසුකරන්නා ද ඔබයි. ඔබ හැර වෙන දෙවි කෙනෙකු නොමැත.

මහිමය – නබි (සල්) තුමා‍ණෝ රාත්‍රීයේදී තහජ්ජුද් සලාතය ඉටු කිරීම සඳහා අවධි වූ විට ඉහත දුආව පාරායණය කරන්නේ යැයි ඉබ්නු අබ්බාස් (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කරයි

මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය –  බුහාරී

ඉබුනු ‍ජෙමීල්

Social Share

Leave a Reply