දෛනික ප්‍රාර්ථනා – දිනපතා උසුරිය යුතු දුආ (ප්‍රාර්ථනා)

“ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලාෂරීකලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්,”

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

අර්ථය:- අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවි කෙනෙකු නොමැත. ඔහු ඒකකයි, ඔහුට සමාන කිසිවෙක්(හෝ කිසිවක්) නොමැත. පාලනය ඔහුටම හිමිය. සියලු ප්‍රසංශ ඔහුටම හිමිය. ඔහු සියළු දෑ කෙරෙහි බලසම්පන්නයා ය.

මහිමය – ඉහත සඳහන් දුආව කෙනෙකු දවසකට සියවරක් පාරායණය කරයි නම්, වහලුන් දහ දෙනෙක් නිදහස් කළ කුසල් ඔහුට හිමි‍ වේ. තවද ඔහුට කුසල් සියයක් සටහන් කරනු ලබන අතර පාප සියයක් ඔහුගෙන් මකා දමනු ලැබේ. එදින සවස් කාලය දක්වාම ඔහුට ෂයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂාව ලැබේ. මීට වඩා යහපත් කිසිවක් කිසිවකුටත් හිමි වන්නේ නැත. මීට වඩා කුසල් කල කෙ‍නාට හැර.

මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය –  බුහාරී

ඉබුනු ජෙමීල්

Social Share

Leave a Reply