දෛනික ප්‍රාර්ථනා – ශෝකය වෙනුවට සතුට

“අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අබ්දුක වබ්නු අබ්දික ඉබ්නු අමතික නාසියතී බියෙදික මාලින් ෆීය හුක්මුක අද්ලුන් ෆීය කලාඋක අස්අලුක බිකුල්ලිස්මින් හුව ලක සම්මයිත බිහී නෆ්සක අවු අන්ස(z)ල්තහූ ෆී කිතාබික අවු අල්ලම්තහූ අහදන් මින් හල්කික අවිස්ත:සර්ත බිහී ෆී ඉල්මිල් ගයිබි ඉන්දක අන් තජ්අලල් කුර්ආන රබීඅ කල්බී වනූර සද්රී වජලාඅ හුස්(z)නී ව ස(z)හාබ හම්මී.”

 

اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

අර්ථය :

යා අල්ලාහ්! මම ඔබගේ ගැත්තාය. ඔබගේ ගැත්තාගේ පුත්‍රයා ය. ඔබගේ වහලියගේ පුත්‍රයා ය. මාගේ නළල්කෙස් රොද ඇත්තේ ඔබගේ අතෙහිය. මාගේ විෂයෙහි වලංගු වන්නේ ඔබගේ තීරණයයි. මාගේ කරුණෙහි ඔබගේ තීරණය යුක්තිසහගත ය. ඔබට ඔබම තබාගත් හෝ ඔබගේ පුස්තකයෙහි ඔබ පහළ කළ හෝ ඔබගේ මැවීම් අතුරින් යමෙකුට ඔබ ඉගෙන් වූ හෝ ඔබ ලඟ වූ ගුප්ත ඥානයෙහි ඔබ තෝරාගත් ඔබගේ සියඵ නාමයන් මගින් මම ඔබගෙන් ඉල්ලමි.(දෙවියනී!) මෙම කුර්ආනය මාගේ සිතෙහි වසන්තය ලෙසත්, මාගේ ළයෙහි ආලෝකය ලෙසත් මාගේ දුක් නිවාරකය ලෙසත්,මාගේ ශෝක නිවාරකය ලෙසත් කරනු මැනව!”

මහිමය:

නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ: ගැත්තෙකුට දුක හෝ ශෝකය ඇති වූ විට,

ඉහත දුආව පාරායනය කරන්නේ නම්, අල්ලාහ් ඔහුගේ ශෝකය නැති කරන්නේ ය. ඔහුගේ ශෝකය වෙනුවට සතුට ඇති කරන්නේ ය.

අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණෙනී! මෙම වදන් ඉගෙන ගැනීම අපට අවශ්‍ය දැයි අපි ඇසුවෙමු.  එයට නබි (සල්) තුමාණෝ එයට(එම වදන් වලට) සවන් දෙන පුද්ගලයා ඒය ඉගෙන ගැනීම අවශ්‍ය යැයි පිළිතුරු දුන්හ.

ග්‍රන්ථය – මුස්නද් අහ්මද්

ඉබුනු  ජෙමීල්

Social Share

Leave a Reply