දෛනික ප්‍රාර්ථනා – අභාවප්‍රාප්ත වූවන් සදහා

Duwah අල්ලාහුම්මග්ෆිර් ලි ……..(මෙම ස්ථානයේ අභාවප්‍රාප්ත (මියගිය) කෙනාගේ නම සඳහන් කලයුතුයි) වර්ෆඃ දරජතහු ෆිල් මහ්දියියීන් වහල්ෆුහු ෆිල් අකිබිහි ෆිල්ඃකාබිරීන් වඃක් ෆිරලනා වලහු යා රබ්බිල් ආලමීන්. වෆ්සහ්ලහූ ෆී කබ්රිහී වනව්වර්ලහු ෆීහි.

(ඉහත දුවා හි අරාබි පාඨය පහතින් කියවන්න)

අරුථ –

දෙවියණි! (ඔහුගේ නම සදහන් කර)ගේ පව් සමාකරනු මැන. යහමග ගියවුන් සමග ඔහුගේ තත්ත්වයද උසස් කරනු මැන. ඔහුගෙන් පසුව එන අයටද එසේම ලබා දෙනු මැන. විශ්වයේ පරමාධිපතියාණෙනි. ඔහුටද අපටද පාප ක්‍ෂමාව ලබා දෙනු මැන. ඔහුගේ කබ්රයේ(මිනිවලේ) ඉඩ පහසුව ඇතිකරනු මැන. එ තුළ ආලෝකයද ලබා දෙනු මැන.

මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය – මුස්ලිම්

පහත පොස්ටරය මළගෙයක මෘතදේහය ආසන්නයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම මරණයට පත්වූ කෙනාට මෙන්ම එම මරණය බලන්න පැමිණෙන පිරිසට ද ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

අබූ අර්ෂද්

Social Share

Leave a Reply