දෛනික ප්‍රාර්ථනා – උදේ සවස ඉසිරිය යුතු ප්‍රාර්ථනා

සවස් කාලයේ දී…

“අම්සෙයිනා අම්සල් මුල්කු ලිල්ලාහි, වල්හම්දු ලිල්ලාහි, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීකලහූ, ලහුල් මුල්කු වලහුල් වහ්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්. රබිබි අස්අලුක හයිර මා පී හාදි(z)හිල් ලයිලති ව හයිර මා බ:දහා, වඅඌදු(z) බික මින් ෂර්රි මා ෆී හාදි(z)හිල් ලයිලති වෂර්රි මා බ:දහා, රබ්බි අඌදු(z) බික මිනල් කසලි වසූඉල් කිබර්. රබ්බි අඌදු(z) බික මින් අසා(z)බින් ෆින් නාරී ව අසා(z)බින් ෆිල් කබර්.”

أَمْسَيْنَاوَأَمْسَىالْمُلْكُلِلَّهِ،وَالْحَمْدُلِلَّهِلَاإِلَهَإِلَّااللهُ،وَحْدَهُلَاشَرِيكَلَهُلَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيرٌ،رَبِّأَسْأَلُكَخَيْرَمَافِيهَذِهِاللَّيْلَةِوَخَيْرَمَابَعْدَهَا،وَأَعُوذُبِكَمِنْشَرِّمَافِيهَذِهِاللَّيْلَةِوَشَرِّمَابَعْدَهَا،رَبِّأَعُوذُبِكَمِنَالْكَسَلِوَسُوءِالْكِبَرِ،رَبِّأَعُوذُبِكَمِنْعَذَابٍفِيالنَّارِوَعَذَابٍفِيالْقَبْرِ

අර්ථය: අපි සවස් කාලය ලැබුවෙමු. සවස් කාලයේදී පාලනය අල්ලාහ්ටම හිමිය. සියළු ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ටය. අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවි කෙනෙක් නැත. ඔහු ඒකකය. ඔහුට සමාන ‍කිසිවෙක් නැත. පාලනය ඔහුටම හිමිය. ප්‍රශංසා ද ඔහුටම හිමිය. ඔහු සියඵ දෑ කෙරෙහි බලසම්පන්නයා ය. මාගේ දෙවියනී! මෙම රාත්‍රීයේ යහපතද, එයට පසුව එන යහපතද ඔබගෙන්ම අයදිමි. මෙම රාත්‍රියේ අයහපතින්ද, එයට පසුව එන අයහපතින්ද ඔබෙන්ම ආරක්ෂාව පතමි. මාගේ දෙවියනී! කම්මැලිකමින්ද, අයහපත් වයෝවෘද්ධ භාවයෙන්ද ඔබෙන්ම ආරක්ෂාව පතමි. මාගේ දෙවියනී! නිරයේ වේදනාවෙන්ද, මිනීවලේ වේදනාවෙන්ද ඔබෙන්ම ආරක්ෂාව පතමි.

උදේ කාලයේ දී පාරායනය කළ යුතු දුආ…

“අස්බහ්නා වඅස්බහල් මුල්කු ලිල්ලාහි වල්හම්දු ලිල්ලාහි ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීකලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්. රබ්බි අස්අලුක හයිර මා ෆී හාද(z)ල් යවුමි වහයිර මා බ:දහූ ව අඌදු(z)බික මින් ෂර්රි මා ෆී හාද(z)ල් යවුමි වෂර්රි මා බ:දහූ රබ්බි අඌදු(z) බික මිනල් කසලි ව සූඋල් කිබරි, රබිබි අඌදු(z) බික මින් අසා(z)බින් නාරි ව අසා(z)බිල් කබර්.”

أَصْبَحْنَاوَأَصْبَحَالْمُلْكُلِلَّهِ،وَالْحَمْدُلِلَّهِلَاإِلَهَإِلَّااللهُ،وَحْدَهُلَاشَرِيكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيرٌ،رَبِّأَسْأَلُكَخَيْرَمَافِيهَذَاالْيَوْمِ  وَخَيْرَمَابَعْدَهُوَأَعُوذُبِكَمِنْشَرِّمَافِيهَذَاالْيَوْمِ  شَرِّمَابَعْدَهُرَبِّأَعُوذُبِكَمِنَالْكَسَلِوَسُوءِالْكِبَرِ،رَبِّأَعُوذُبِكَمِنْعَذَابٍفِيالنَّارِوَعَذَابٍفِيالْقَبْرِ

අර්ථය: අපි උදය කාලය ලැබුවෙමු. උදය කාලයේදී පාලනය අල්ලාහ්ටම හිමිය. සියළු ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ටය. අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවි කෙනෙක් නැත. ඔහු ඒකකය. ඔහුට සමාන ‍කිසිවෙක් නැත. පාලනය ඔහුටම හිමිය. ප්‍රශංසා ද ඔහුටම හිමිය. ඔහු සියඵ දෑ කෙරෙහි බලසම්පන්නයා ය. මාගේ දෙවියනී! මෙම දිනයේ යහපතද, එයට පසුව එන යහපතද ඔබගෙන්ම අයදිමි. මෙම දිනයේ අයහපතින්ද, එයට පසුව එන අයහපතින්ද ඔබෙන්ම ආරක්ෂාව පතමි. මාගේ දෙවියනී! කම්මැලිකමින්ද, අයහපත් වයෝවෘද්ධ භාවයෙන්ද ඔබෙන්ම ආරක්ෂාව පතමි. මාගේ දෙවියනී! නිරයේ වේදනාවෙන්ද, මිනීවලේ වේදනාවෙන්ද ඔබෙන්ම ආරක්ෂාව පතමි.

(සහීහ් මුස්ලිම් – 5269)

ඉබ්නු ජෙමීල්

 

Social Share

Leave a Reply