සලාතය – දෙවන රකඅතය

දෙවන රකඅතය

දෙවන රකඅතය ද පළමු රකඅතය ඉටුකළ ආකාරයටම ඉටුකළ යුතු නමුත් පළමු රකඅතයේදී සලාතය ආරම්භ කිරීමත් සමග පාරායනය කළ දුආඋල් ඉස්තිෆ්තාහ් නම් දුආව පාරායනය ‍කරන්නේ නැත.

– (599) قَالَ مُسْلِمٌ: وَحُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ، وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ»

“නබි (සල්) තුමාණෝ දෙවන රකඅතයට නැගිට්ට විට අල්හම්දු ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් යැයි පාරායනය කිරීම ආර්ම්භ කරන්නොය. නිශ්ශබ්දව සිටින්නේ නැත.”

(සහීහ් මුස්ලිම් 1050)

දෙවන රකඅතයේ ද පළමු රකඅතය මෙන් ෆාතිහා සූරාව පාරායනය කර පසුව තවත් සූරාවක් හෝ සූරාවෙන් කොටසක් පාරායනය කළ යුතුය.

– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي العَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ»

“නබි (සල්) තුමාණෝ ලුහර් සලාතයේ පළමු රකඅත් දෙකෙහි උම්මුල් කිතාබය (එනම් ෆාතිහා සූරාව) හා තවත් සූරත් දෙකක් පාරායනය කරන්නෝ ය. අනිත් රකඅත් දෙකෙහි උම්මුල් කිතාබය(ෆාතිහා සූරාව) පාරායනය කරන්නෝ ය. (සමහර වාක්‍ය) අපට ඇසෙන ආකාරයට පාරායනය කරන්නෝය. පළමු රකඅතයේ දෙවන රකඅතයට වඩා දීර්ඝව පාරායනය කරන්නෝ ය. අසර් සලාතයේ දිත් සුබහ් සලාතයේදීත් මෙලෙසම කරන්නෝ ය.

( සහීහුල් බුහාරී – 776, සහීහ් මුස්ලිම් – 772)

සිටගෙන කරන පාරායනය කිරීම් අවසන් කළ පසු පළමු රකඅතයේ ඉටු කළ ආකාරයටම රුකූඋ හා සුජූද් ඉටුකළ යුතු ය. දෙවන සුජූදය ඉටුකිරීමෙන් පසු පළමු ඉඳුමට වාඩි විය යුතු වේ.

ඉබුනු ජෙමීල්

 

Social Share

2 thoughts on “සලාතය – දෙවන රකඅතය

  1. මම ඉම්මාම් අසර් හෝ මගිරිබ් සලාත් එක්ක අන්තිම රකාත් එක්කේ හො දෙවැනි රකාත් එක්කේ සිටිය දි හෝ එක් උවොත් මම අත්තයාතුල් සම්පුර්ණ පාරයනය කල යුතුද ?

Leave a Reply