සලාතය – රුකුඋ කිරීම

සූරතුල් ෆාතිහාව සහ තවත් සූරාවක් පාරායනය කළ පසු අල්ලාහු අක්බර් කියා පවසමින් අත් දෙකම කන් දෙකහි පහළ කොටස දක්වා හෝ උරහිස දක්වා උස්සා රුකූඋ කළ යුතු වේ. නැමී අත් දෙකෙන් දනහිසහ අල්ලා ගැනීම රුකූඋ කිරීම වේ. රුකූඋ කරන විට අත් දෙක ඉන ප‍්‍රදේශයේ නොගෑවෙන ආකාරයට කෙළින් තබා ගත යුතුයි. කොන්ද හා හිස සමානව තබාගත යුතුයි. හිස උස් කර තබාගැනීම හෝ පහත් කර තැබීම නොකළ යුතුයි.(රුකූ කරන ආකාරය විග‍්‍රහ කරන හදීස් වල අංක : බුහාරී 735, මුසලිම් 642,857, තිර්මිදී 241,245 අබූදාවූද් 628,729 නාසඊ 1017, ඉබ්නු මාජා 860, දාරමී 1293, අහ්මද් 11106)

රුකූඋ වල උසුරිය යුතු දුආ

රුකූවල උසුරිය යුතු දුආ රැසක්ම ඇත. ඒවා එකිනෙක පහත සඳහන් කර ඇත. ඒවා සියල්ල හෝ එකක් හෝ ඔබ කැමැති ගනනක් උසුරීම කළ හැකිය.

1.سُبَحَانَ رَبِّي الْغَظِيْم سُبَحَانَ رَبِّي الْغَظِيْم سُبَحَانَ رَبِّي الْغَظِيْمِ

සුබ්හාන රබ්බියල් අලීම් කියා තෙවතාවක් කිව යුතුයි

අර්ථය : ඉමහත් වූ මාගේ දෙවිදුන් පාරිශුද්ධවන්තයා ය.(සාක්‍ෂි : නාසඊ 1121)

2. اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ

අල්ලාහුම්ම ලක රක:තු වබික ආමන්තු වලක අස්ලම්තු හෂඅ ලක සම්ඊ වබසරී වමුහ්හී වඅලමී වඅසබී

අර්ථය : දෙවියනී! ඔබ වෙනුවෙන් මම රුකූඋ කළෙමි. ඔබව විශ්වාස කළෙමි. ඔබට අවනත වුණෙමි. මාගේ ඇසීම හා පෙනීමද මාගේ ශරීරයේ ඇටකටුද මාගේ නහරද ඔබට යටත් විය.(සාක්‍ෂි : මුස්ලිම් 1290)

3. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ

සුබ්හානකල්ලාහුම්ම රබ්බනා වබිහම්දිකල්ලාහුම්මග්ෆිර්ලී

අර්ථය : දෙවියනී! අපගේ අධිපතියාණෙනී! ඔබ පාරිශුද්ධවන්තයා ය. ඔබට ප‍්‍රසංශා කරමි. දෙවියනී! මට සමාව දෙනු මැනව!(සාක්‍ෂි : 794,817,4293,4698,4697)

4. سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرَُّوْحِ

සුබ්බූහුන් කුද්දූසුන් රබ්බුල් මලායිකති වර්රූහ්

අර්ථය : ජිබ්රීල්ගේ හා (අනිකුත්)  මලායිකාවරුන්ගේ දෙවි පාරිශුද්ධවන්තයා ය, සුවිශුද්ධවන්තයා ය.(සාක්‍ෂි : මුස්ලිම් 840)

රුකූඋවල දුආවන් උසුරිය යුත්තේ තුන්වතාවක් පමණක් බවට කිසිඳු රීතියක් නොමැත. තම අභිමතය පරිදි වතාවන් කීයක් වුවද උසුරිය හැකිය. නබි (සල්) තුමාණෝ සමහර දුආවන් රුකූවල වැඩි වාර ගනනක් උසුරන බව හදීස් වල සඳහන් වේ.(බුහාරී 817, මුස්ලිම් 834). රුකූඋවල කුර්ආන් වාක්‍ය පාරායනය කිරීම නබි (සල්) තුමාණන් විසින් තහනම් කර ඇති(මුස්ලිම් : 827) බැවින් එසේ කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි.

ඉබුනු ජෙමීල්

 

Social Share

Leave a Reply