සලාතය – රුකූවලින් නැගිටින විට

රුකූවලින් නැගිටින විට

රුකූවලින් නැගිටින විට “සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදා – سمع الله لمن حمده ” (අර්ථය : ප‍්‍රසංශා කරන්නාගේ ප‍්‍රසංශාවට අල්ලාහ් සවන් දෙන්නේ ය.) යනුවෙන් පවසා අත් දෙක උරහිස දක්වා හෝ කන් දෙක දක්වා උස්සා පහත දැමිය යුතුවේ.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 789, 735, මුස්ලිම් 642).

සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදා කියා ප‍්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු පහත සඳහන් දුආවලින් එකක් උසුරිය හැකිය.

1 . رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

රබ්බනා ලකල් හම්ද් (බුහාරී : 789)

2. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

රබ්බනා වලකල් හම්ද් (බුහාරී : 732)

3. اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

අල්ලාහුම්ම රබ්බනා ලකල් හම්ද් (බුහාරී : 796)

4. اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

අල්ලාහුම්ම රබ්බනා වලකල් හම්ද් (බුහාරී : 7346)

(ඉහත සඳහන් දුආවල අර්ථය : අපගේ දෙවියනී ! සියළු ප‍්‍රසංශා ඔබටම හිමිය.)

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلأَ الْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

අල්ලාහුම්ම රබ්බනා ලකල් හම්දු මිල්අස්සමාවාති වමිල් අල් අර්ලි වමිල් අමා බයිනහුමා වමිල් අමා ෂි:ත මින් ෂයිඉන් බ:ද්

දෙවියනී! අපේ අධිපතියාණෙනී! අහස් හා පොළොව ඒ දෙක අතර ඇති දේවල් ද තවද ඔබ කුමක් සිතන්නෙහිද එය පරිපූර්ණ වන තරමට ප‍්‍රසංශ සියල්ල ඔබට හිමිය.

ඉමාම් සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදා යැයි පවසන විට ම:මූම්වරු(ඉමාම්ව පිළිපදිමින් සලාතය ඉටුකරන අය) එසේ සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදා යැයි කීමට අවශ්‍ය නැත. ඉහත සඳහන් දුආවලින් එකක් උසුරීම ප‍්‍රමාණවත් වේ. “ඉමාම් ‘සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදා’ යන්වෙන් පවසන විට ඔබලා රබ්බනා ලකල් හම්ද් යැයි කියන්නැ”යි නබි (සල්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කර ඇත.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 722)

ඉබුනු ජෙමීල්

 

Social Share

Leave a Reply