සලාතය සඳහා සුදුසු වස්ත‍්‍රය

සලාතය සඳහා සුදුසු වස්ත‍්‍රය

පුරුෂයින්ගේ වස්ත‍්‍රය

සලාතය ඉටුකරන විට වස්ත‍්‍රය සඳහා සීමාවන් ඇත.වැඩිපුර ඇඳුම් තිබෙන පිරිමීන් අනිවාර්යෙන්ම උරහිස ආවරණය කරගත යුතුයි.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 359, මුස්ලිම් : 894). උරහිස වසා ගැනීමට තරම් වස්ත‍්‍ර නොමැති අය ඉනේ රෙද්දක් බැඳගෙන සලාතය ඉටුකළ යුතුයි.(බුහාරී : 631). සලාතය ඉටුකරන විට අනිවාර්යෙන්ම හිස් වැස්මක් පැලඳගත යුතුය යනුවෙන් සමාජයේ මතයක් පවතී. මෙයට හදීස්වල කිසිඳු සාක්‍ෂියක් නොමැත. කැමැති නම් හිස්වැස්මක් පැළඳ ගෙන සලාතය ඉටුකළ හැකි නමුත් එය සලාතයේ අංගයක් හෝ සුන්නතයක් නොවන අතර ඒ සදහා කුසලක් ද හිමි නොවේ.

කාන්තාවන්ගේ වස්ත‍්‍රය

කාන්තාවන් සලාතය ඉටුකරන විට මුළු ශරීරයම ආවරණය කරගත යුතුයි.(සාක්‍ෂි : බුහාරී 578, මුස්ලිම් 1133) මුහුණ, අතේ මැණික් කටුවෙන් පහළ පෙදෙස හා පාදය(වළලූ කරෙන් පහළ කොටස) ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය නැත. හිසේ මුක්කාඩු (හිස් ආවරණය) තිබිය යුතුයි. මුක්කාඩු නොමැතිව වැඩිවියට පත් කාන්තාවක් ඉටුකරන සලාතය පිළිගනු නොලැබේ යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කර ඇත.(සාක්‍ෂි : තිර්මිදී 344, අබූදාවූද් 546, ඉබ්නු මාජා 647, අහ්මද් 24012). කාන්තාවන් සලාතය ඉටුකරන විට කකුල්වලට මේස් (socks) පැළදිය යුතු යැයි ඇතැමුන් ප‍්‍රකාශ කරති. නමුත් මොවුන්ගේ මෙම මතයට කිසිඳු සාක්‍ෂියක් කුර්ආනයේ හෝ හදීස්වල නොමැත. මේස් පැළඳීමත් නොපැළඳ සලාතය ඉටුකිරීමත් සලාතය ඉටුකරන කාන්තාවගේ කැමැත්තට අනුව සිඳුකළ හැකිය.

සලාතය සඳහා අඳින ඇඳුම අපවිත‍්‍රයන්ගෙන් තොර වූ පිරිසිදු එකක් විය යුතුයි.

ඉබුනු ජෙමීල්

 

Social Share

Leave a Reply