ජීවිතය හඹා එන දිනක සැබෑ වන මරණය


මහ පොළවේ හතර මායිම් කොටු කොට කටු කම්බි ගසාගත් පමණින් සියල්ල මගේ යැයි සිතන සමාජය මේ සියල්ලම අතහැර දිනක නිසැකවම නළලේ කොටා ඇති දිනට යායුතු බව අමතක නොකරන්න.
මේ නිසයි නබිතුමාණන් පැවසුවේ…

මනුෂ්‍යායා හට උතුම් වු අවවාදයන් දෙකකි. ඒ ශුද්ධ වූ කුර්ආනය ලබා දෙන අවවාදය අනික ‘මරණය‘ (මරණය පිලිබදව මතකය) ලබාදෙන අවවාදය.

 

අබූ අර්ශද්

 

Social Share

Leave a Reply