ශුද්ධ වූ කුර්ආනය සිංහල භාෂා උච්චාරණය

යහමඟ අඩවිය නරඹන බොහෝ (නව මුස්ලීම්) පාඨක පිරිස් කරන ඉල්ලීමක් වන්නේ තමන් හට අරාබි භාෂාව නිසි ලෙස කියවීමට නොහැකි නිසා ශුද්ධ වූ කුර්ආන් පාඨයන් සිංහල භාෂාවෙන් ලබා දෙන ලෙසයි. මෙහිදී පාඨක ප්‍රජාවට මුලින්ම පැවසීමට ඇත්තේ එම ඉල්ලීම 100% නිවැරදි ආකාරයට ඉටුකල නොහැකි එය ප්‍රායෝගික නොවන කාරණයක් බවයි. මන්ද එක් භාෂාවක් තවත් භාෂාවකින් ලිවීමේදී එම භාෂාවට ආවේනික සමහරක් උච්චාරණයන් නිවැරදිව තවත් භාෂාවකින් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වී යයි. මේ නිසා කිසියම් භාෂාවක් මඟින් ලියන ලද යමක් කියවීමේ දී එම භාෂාව පිළිබඳව අවබෝධයක් පැවතීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් වේ. මෙම දුර්වලතාවය ඉදිරියට මඟ හරවා ගැනීම පිණිස ඉන්ෂා අල්ලාහ් මෙම අඩවිය හරහා ආරාබි භාෂාව පිළිබඳව සරලව ඉගෙනීමේ පාඩමක් ද ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු දැනට සංවිධානය කරගෙන යනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත් ඉහතින් සදහන් දුර්වලතාවය අවම කරගෙන ඒ සදහා සමහරක් අවස්ථාවල ඉංග්‍රීසි අකුරු ද භාවිතයට ගෙන පහත ආකාරයට ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ පරිච්චේද කිහිපයක් මෙලෙස ඉදිරිපත් කරමි.


(පහත ශුද්ධ වූ කුර්ආන් පරිච්චේදයන් එක්තරා සහෝදරයෙකු විසින් සකස් කොට යහමඟ අඩවියට ලබාදුන් අතර මෙවැනි සහයෝඟ “යහමඟ” අඩවිය පාඨක ඔබගෙන් ද අපේක්ෂා කර සිටී – විමසීම්)

අල් – ෆාතිහා

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“අල්හම්දු ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්. අර්රහ්මානිර්රහීම්. මාලිකි යවුමිද්දීන්  ඉයියාක නඋබුදු වඉයියාක නස්තඊන්. ඉහ්දිනස් සිරාතල් මුස්තකීම්. සිරාතල්ලzදීන අන් අම්ත අලයිහිම්. ඝයිරිල් මඋලූබි අලයිහිම් වලල්ළාල්ලීන්”

 

අන් –  නාස් 

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“කුල්අඌzදු බිරබ්බින්නාස්. මලිකින් නාස්. ඉලාහින් නාස්. මින්ෂර්රිල් වස්වාසිල් හන්නාස්. අල්ලzසි  යුවස්විසු ෆීසුදූරින්නාස් මිනල් ජින්නති වන්නාස්”

අල් – ෆලක්

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“කුල් අඌzදු බිරබ්බිල් ෆලක්. මින්ෂර්රිමා හලක්. වමින් ෂර්රි ඝාසිකින් ඉzසා වකබ්. වමින් ෂර්රි නෆ්ෆාzසාති ෆිල් උකද්. වමින් ෂර්රි හාසිකින්  ඉzසා හසද්”

අල් – ඉහ්ලාස්

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“කුල් හුවල්ලා0හු අහද්. අල්ලාහුස් සමද්. ලම් යලිද් වලම් යූලද්. වලම් යකුල්ලහු , කුෆ්වන් අහද්”

අල් – ලහබ්

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“තබ්බත් යදා අබි ලහබිව් වතබ්. මා අ:නා අන්හු මාලහු , වමා කසබ්.  සයස්ලා නාරන් zසාත ලහබ්. වම්රඅතුහු , හම්මාලතල් හතබ්. ෆී ජිදිහා හබ්ලුම් මිම් මසද්”

අන් – නසර්

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“ඉzසාජාඅ නස්රුල්ලාහි වල්ෆතහ්. වරඅයිතන්නාස යද් හුලුන ෆී දීනිල්ලාහි අෆ්වාජා. ෆසබ්බිහ් බිහම්දි රබ්බික වස්ත:ෆිර් , ඉන්නහු කාන තව්වාබා”

අල් – කාෆිරූන්

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“කුල් යා අයියුහල් කාෆිරූන්. ලා අ:බුදු මා අ:බුදූන්. වලා අන්තුම් ආබිදූන මාඅ:බුද්. වලා අනආබිදු මා අබත්තුම්. වලා අන්තුම් ආබිදූන මාඅ:බුද්.  ලකුම් දීනුකුම් වලියදීන්”

අල් – කවුසර්

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“ඉන්නා අ:තයිනා කල් කවුසර්. ෆසල්ලි ලිරබ්බික වන්හර්. ඉන්න ශානිඅක හුවල් අබ්තර්”

 

අල් – මාඌන්

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!
“අරඅයිතල්ලzසි යුකzසිබු  බිද්දීන්. ෆzසාලිකල්ලzසි යදු:උල්  යතීම්. වලා යහුල්ලු අලා තආමිල් මිස්කීන්. ෆවයිලුල් ලිල් මුසල්ලීන්. අල්ලzසින හුම් අන් සලාතිහිම් සාහූන්. අල්ලzසින හුම් යුරා ඌන්.  වයම් නඌනල් මාඌන්”

අල් – කුරෙයිෂ්

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“ලිඊලා ෆිකුරයිෂ් . ඊලා ෆිහිම් රිහ්ල තෂ්ෂිතාඉ වස්සයිෆ් .  ෆල්  ය:බුදු රබ්බ හාzසල් බයිත් . අල්ලzසි  අත්අමහුම් මින් ජූඉව්  වආමනහුම්   මින්  හව්ෆ්”

අල්  – අසර් 

අඌzදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂයිතානිර්රජීම්
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර්රහීම්!

“වල්  අසර් .  ඉන්නල් ඉන්සාන ලෆී හුස්ර් .  ඉල්ලල්ලzසීන ආමනු වඅමිලුස්  සාලිහාති   වතවාසව්   බිල්හක්කි   වතවාසව්   බිස්සබ්ර්”

(මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ කුඩා පරිච්චේද කිහිපයක් පමණි එහි කිසියම් වරදක් පවතින්නේ  නම් එය නිවරුදි කරන්න)

අබූ අර්ෂද්

Social Share

Leave a Reply