යහමඟ ජංගම අඩවිය

මනුෂ්‍යයන් අතර බිහි වූ ජන සමූහයන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨතම ජන සමාජයක් ලෙස (මුස්ලීම්වරුන් වන) නුඹලා සිටින්නේය. ඒ නුඹලා එකින් එකා අතර යහ (දැහැමි) කටයුතු අණ කර ගනිමින්, වැරදි (පාපතර) ක්‍රියාවන් වලක්වාලමින් අල්ලාහ් (දෙවි) දැඩිව විශ්වාස කරන නිසාම වන්නේය.

ශුද්ධ වූ කුර්ආනය

දිනෙන් දින ඔබට වඩාත් සමීප ලෙස හා ආකර්ශණීය ලෙස ආගමික හා කාලීන තොරතුරු ගෙන එන යහමඟ අඩවිය තවදුරටත් ඔබට සමීප කරණූ පිණිස දැන් මෙම අඩවිය ජංගම දුරකථනයෙන් නැරඹීම ඔබට වඩාත් පහසු කොට ඇත.

නරඹන්න  – යහමඟ ජංගම අඩවිය

 

අබූ අර්ශද්

 

Social Share

Leave a Reply