දෙවියන් පිලිබදව විමසුම් ඇසින්

දෙවියෙකු සිටීද ?

මෙම ප්‍රශ්නයට ආකාර තුනකින් පිලිතුරු දියහැක.

  • දෙවියෙකු සිටිනවාද නැද්ද යන්න ස්ථීරව කිව නොහැක.
  • දෙවියෙක් නැත.
  • දෙවියෙක් ඇත.

මෙහි පලමුවැන්නෙන් දෙවියන් කෙරෙහි තිබෙන විශ්වාසයේ දුර්වලකම ගෙනහැර දක්වයි. එනම් දෙවියෙක් සිටිනවා යන්න හෝ දෙවියෙක් නැත යන්න ඔප්පුකිරීමට තරම් සාක්‍ෂි නැති අවස්ථාවයි.

දෙවැන්න දෙවියෙක් නැත යන්නත්, විශ්වය ස්වයංව ක්‍රියා කරනවා යන්නත් ඔප්පු කිරීමට හැකි සාක්‍ෂි ඇති අවස්ථාවයි.

මෙම අවස්ථා දෙක අතර පැහැදිලි වෙනස්කම් ඇත. “දෙවියෙක් සිටීද යන්න වටහාගත නොහැක” යන්න මතය ගෙන දෙවියෙක් නැත යන තර්කය ඉදිරිපත් කල නොහැක. මන්ද පලමුවැන්න සාක්‍ෂි නැති අවස්ථාවයි දෙවැන්න දෙවියෙක් නැත යන්න සාක්‍ෂි ඇතුව ඔප්පුකල හැකි අවස්ථාවයි.

උදාහරණයක් ලෙස බ්‍රහස්පති ග්‍රහය මත ජීවින් සිටීද?

මෙම ප්‍රශ්නයට “ඇත” යනුවෙන් හෝ “නැත” යනුවෙන් අද විද්‍යාඥයින් හට ස්ථීරව කිව නොහැක. මන්ද ඒ සදහා අවශ්‍ය සාක්‍ෂි සාධක තවම සොයාගෙන නැත. එමනිසා පහත නිගමනයන්ට පැමිණිය යුතුයි.

  • බ්‍රහස්පතිමත ජීවින් සිටීද යන්න ස්ථීරවම කිව නොහැක.
  • බ්‍රහස්පතිමත ජිවින් සිටී.

මෙම නිගමන දෙකෙන් එකක් වීමට හැක. මෙහි පලමුවෙන්න පිලිගන්නේනම් දෙවැන්නද දෙවැන්න පිලිගන්නේනම් පලමුවැන්නද ප්‍රතික්‍ෂෙප කිරීමට සිදුවේ. එසේම පලමු නිගමනයේ සිටින කෙනෙකුට “අනිකුත් ග්‍රහයන්වල ජීවින සිටී” යන වාදය ප්‍රතික්‍ෂෙප කිරීමට ද නොහැක. කලයුත්තේ එම වාදය පිලිගෙන සත්‍යයෙන්ම එහි ජිවින් සිටීද? යන්න සෙවීමට අවශ්‍ය පරියේෂණ ආරම්භ කිරීමයි. මෙයයි  ඕනෑම අවස්ථාවක විද්‍යාවේ ස්ථාවරය.

මේ ආකාරයටයි දෙවියන් සම්බන්ධයෙන්ද විද්‍යාවේ ස්ථාවරය විය යුත්තේ. මේ දක්වා දෙවියන්ව පරියේෂණ කුටියක පරික්ෂා කිරීමට විද්‍යාවට හැකි වී නොමැත. විද්‍යාව යමක් නිගමනය කිරීමට නම් එයට මුලධර්මයන් හා සාක්‍ෂි අවශ්‍ය වේ. එවැනි මුලධර්මයන් හා සාක්‍ෂිගෙන දෙවියන් පිලිවද පරියේෂණ කිරීමට විද්‍යාවට තවම හැකිවී නැත. එසේ පරියේෂණයට ලක් නොකොට යමක් ″නැත″ යනුවෙන් පැවසීමට විද්‍යාවේ ඉඩක් නැත.

මෙම විශ්වයේ හැඩය, තත්වය පිලිවද විවිධ උපකල්පනයන් විද්‍යාව ඉදිරිපත් කලත් ඒවා සියල්ල “දෙවියෙක් නැත” යනුවෙන් පැවසීමට හැකි සාක්‍ෂි නොවේ. මෙම විශ්වය සම්භවය පිලිබදවම තවම ස්ථීර නිගමනයකට පැමිණිය නොහැකි තත්වයේ පවතින විද්‍යාවේ මේ සියල්ල මැවු දෙවියන් පිලිබදව ස්ථීර නිගමනයකට පැමිණ. “දෙවියෙක් නැත” යනුවෙන් පවසන්න. මෙම විද්‍යාව උපයෝගි කරගන්නේ කෙසේද?.

අබූ අර්ශද්

Social Share

Leave a Reply