විද්‍යාත්මක නව සොයාගැනීම් සහා ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනය

විද්‍යාත්මක නව සොයාගැනීම් සහා ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනය

http://www.youtube.com/watch?v=HI6NWqE4-II

 

දරුගැබ තුල බිලිදාගේ ලිංගය තීරණයවීම

http://www.youtube.com/watch?v=93NG3roo8I0&w=640&h=360

ආපසු එන අහස

http://www.youtube.com/watch?v=8OkYQSRz_mo&w=640&h=360

වායු ගොල පටල

http://www.youtube.com/watch?v=D9QAMN9pfVk&w=640&h=360

කදුවල කාර්‍ය භාරය

http://www.youtube.com/watch?v=TP6rqSpJKPw&w=640&h=360

කදුවල චලනයන්

http://www.youtube.com/watch?v=K2q2g19NZSs&w=640&h=360

යකඩ පිලිබදව අභිරහස

http://www.youtube.com/watch?v=XoVutXI3A1w&w=640&h=360

නිර්ණය කල ප්‍රමාණයට වැසි පහලවීම

http://www.youtube.com/watch?v=ubbacqPemk4&w=640&h=360

එකින් එකට මිශ්‍ර නොවන සාගර

http://www.youtube.com/watch?v=Yw4laW2_u9I&w=640&h=360

ඇඟිලි සලකුණු

http://www.youtube.com/watch?v=QQSSaBu4G_o&w=640&h=360

ඇටකටු සහා මාංශ පේශි

http://www.youtube.com/watch?v=vrL__NZLvvI&w=640&h=360

දරුගැබ තුල බිලිදාගේ අදියරයන්

http://www.youtube.com/watch?v=zbgwRyWsOps&w=640&h=360

විශ්මය ජනක අනාවැකි

http://www.youtube.com/watch?v=8FovMskNf3E&w=640&h=360

 

අබූ අර්ශද්

 

Social Share

Leave a Reply