පාලකයාට එරෙහිවීමට කොන්දේසි

නබි (සල්) තුමා කළ ප්‍රකාශයකට සවන් දුනිමි. “නුඹලාගේ නායකයින්ගෙන් වැදගත් අය වනුයේ නුඹලා ඔවුන්ට ආදරය කරන ඔවුන් නුඹලාට ආදරය කරන ඔවුන්ට නුඹලා ප්‍රාර්ථනා කරන නුඹලාට ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කරන නායකයින්ය. නුඹලාගේ නායකයින්ගෙන් නරක අය වනුයේ නුඹලා ඔවුන් ප්‍රිය නොකරන ඔවුන් නුඹලා ප්‍රියා නොකරන නුඹලා ඔවුන්ට ශාප කරන ඔවුන් නුඹලාට ශාප කරන නායකයින්ය.” ප්‍රකාශක (අවුෆ බින්මාලික්) තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරමින් “අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෙනි එසේ නම් අප ඔවුන් සමග සටන්වදින්නේ” දැ?යි අසුවෙමි. එවිට එතුමාණෝ “නැහැ නුඹලා සමග සලාතයේ නිරතව සිටිනතාක්, නැහැ නුඹලා සමග ඔවුන් සලාතයේ නිරතව සිටිනතාක් කල්” යැයි දෙවරක්ම ප්‍රකාශ කළහ.

දන්වන්නේ :-අවුෆ් බින් මාලික් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලිම්

අබ්දුල්ලා බින් උමර් ජ් තුමා විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “තමා කැමති දෙයක් පිළිබඳව හෝ අකමැති දෙයක් පිළිබඳව හෝ (තම පාලකයින් කියන දෙයක්) සවන්දීම හා අවනතවීම මුස්ලිම් මිනිසෙකුගේ වගකීමකි. එහෙත් පාපයක් කරන ලෙස විධානය කරන්නේ නම් එයට සවන්දීමද අවනතවීමද තහනම් වන්නේ යැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ.”

දන්වන්නේ :-අබ්දුල්ලා බින් උමර් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී,මුස්ලිම්

නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් (රලි) විසින් දැනුම් දෙන ලදී.zමගෙන් පසු (සමහර ලෞකික සැප සම්පත් හා ගරු බුහුමන් අපේක‍ෂාවෙන්) තමන්ව උසස් බවට පෙන්වා ගැනීම හා නුඹලා නොදන්න තවත් විවිධ දේවල් ඇති වේවි. එවිට සහාභාවරුන් (සමගාමීහු), “යා රසූලූල්ලාහ් අපගෙන් කවුරු හෝ ඒ කාලයේ ජීවතුන් අතර සිටියොත් කුමක් කරන ලෙස අපට නියෝග කරන්නේදැ”?යි ඇසූහ. එයට “නුඹලාට පැවරෙන වගකීම් නුඹලා ඉටුකළ යුතුයි. නුඹලාගේ අයිතීන් අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලිය යුතුයි.” යැයි ප්‍රකාශ කළහ.

දන්වන්නේ :- අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී, මුස්ලිම්

අබු අර්ශද්

Social Share

Leave a Reply