පාලකයාට තිබිය යුතු සුදුසුකම්

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් ච් කළ ප්‍රකාශයට මම සවන් දුනිමි. එතුමාණෝ මගේ නිවසේ සිටින විට මෙසේ ප්‍රාර්ථනා කළහ. “යා අල්ලාහ්, මගේ සමාජයට සමහර සේවාවන් ඉටු කිරීමට පත්වූ කෙනෙක් ඔවුන්ට දැඩි ලෙස කටයුතු කරන්නේ නම් ඔබත් දැඩි ලෙස කටයුතු කරත්වා. ඔවුන් සමග කාරුණිකව කටයුතු කරන අයට ඔබත් කාරුණිකව කටයුතු කරත්වා…”

දන්වන්නේ :-ආයිෂා (රලියල්ලාහු අන්හා) තුමිය – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලිම්

සටහන:- ජනතාව සමඟ දැඩි ලෙස කටයුතු නොකර කාරුණික විය යුතුයි.

ආයිදු බින් අම්රු (රලි)තුමා (එවකට ඉරාකයේ ආණ්ඩුකාරවරයෙකුව සිටි) උඛෙයිදුල්ලාහ් බින් ජියාද් වෙත ගොස් “මගේ ආදරණීය පුතණුවනී, මම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ගේ ප්‍රකාශයට සවන් දුනිමි. නියතවශයෙන්ම පාලකයින්ගෙන් නරක අයවන්නේ ජනතාවට ආදරය නොදක්වා දැඩි ලෙස කටයුතු කරන අධර්මිෂ්ඨ පාලකයින්ය.  එමනිසා ඔබ එවැනි පාලකයෙකු නොවන ලෙස අවවාද කරමි.” යැයි ප්‍රකාශ කළේ ය.

දන්වන්නේ :-ආයිදු බින් අම්රු (රලි)තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී, මුස්ලිම්

සටහන:- ජනතාව සමඟ දැඩි ලෙස කටයුතු නොකර කාරුණික විය යුතුයි.

නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ බව අනස් (රලි) තුමා විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “සවන් දෙන්න.(අල්ලාහ්ට) අවනතවන්න. වියළි මිඳිගෙඩියක හැඩ සහිත හිසක් ඇති හබෂි (කළු ජාතික) වහලෙක් නුඹලාගේ පාලකයෙකු ලෙස පත්වූවත් (ඔහු කියන දේට සවන් දෙන්න. ඔහුට කීකරුවන්න.

දන්වන්නේ :- අනස් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී

සටහන:- වහල්ලෙකු වුවද පාලකයෙකු ලෙස පත්විය හැක.

නබි (සල්) තුමාණෝ මට මෙසේ ප්‍රකාශ කළහ. “ඕ අබ්දුර් රහ්මාන් බින් සමුරා, නුඹ නිලතල නොඉල්ලන්න, නුඹ නො ඉල්ලා සිටියදී එය නුඹට ලැබේ නම් ඒ පිළිබඳව නුඹට උදව් ලැඛෙන්නේය. නුඹ ඉල්ලා ලබාගත් විට එහි බර නුඹ පිටම පැටවෙන්නේය.(උදව් නොලැඛෙන්නේය.) නුඹ යමක් ගැන දිව්රීමෙන් පසු ඊට වඩා වැදගත් යැයි යමක් ඔබ දුටුවොත් වැදගත් දෙයම තෝරා ගන්න. ඔබේ දිවුරුම වෙනුවෙන් (දිවුරූ දෙය නොකළ නිසා) ‘කෆ්ෆාරා’ නැමති වන්දිය ගෙවන්න.”

දන්වන්නේ :- අබූ සයීදු අබ්දුර් රහ්මාන් බින් සමූරා (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :-බුහාරී, මුස්ලිම්

අබූ දර් විසින් දැනුම් දෙන ලදී. මම “යාරසූලූල්ලාහ්, ඔබතුමා මාව පාලකයෙකු වශයෙන් පත් කළොත් නරකදැ?”යි ඇසුවෙමි. එවිට නබි (සල්) තුමා තම අතින් මාගේ උරහිසට තට්ටු කර මෙසේ පැවසූහ. “ඒ අබූ දර්, ඔබ දුබලයකි. නියතවශයෙන්ම පාලන බලය යනු ප්‍රවේසමට දෙන (විශ්වසනීය) වගකීමකි. විනිශ්චයේදී එය අවඥාවට හා පසු තැවිල්ලට ලක් කරයි. කවරෙකු සුදුසුකම් මත ලබාගෙන ඒ වෙනුවෙන් තමා වෙත පැවරෙන වගකීම් (නිසියාකාරව) ඉටු කරන්නේද ඔහු හැර”.

දන්වන්නේ :- අබුදර් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලිම්

නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළ බව අබූ හුරෙයිරා (රලි) විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “අනාගතයේදී නුඹලා නායකත්වයට ආශාකරන්නෙහුය. (එහෙත්) එය විනිශ්චය දිනයේදී පසු තැවිල්ලට හා අපකීර්තියට හේතුවකි.”

දන්වන්නේ :-අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී

නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ බව ආයිෂා (රලියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “නායකයකුට අල්ලාහ් යහපත කරන්න සිතූවිට ඔහුට සත්‍යවාදී අමාත්‍යවරයෙකු ලබාදෙයි. ඔහු (නායකයා) අමතක කළොත් මතක් කර දෙයි. ඔහු (නායකයා) කියන දෙයට සහයෝගය දක්වයි. අල්ලාහ් එම නායකයාට අයහපතක් කරන්න සිතූවිටක ඔහුට අයහපත් ඇමතියෙකු ඇති කරයි. ඔහු (නායකයා) අමතක කළොත් (ඇමති) මතක්කර නොදෙයි. ඔහු (නායකයා) යමක් කීවිට සහයෝගය නොදක්වයි.”

දන්වන්නේ :-ආයිෂා (රලියල්ලාහු අන්හා) තුමිය – ග්‍රන්ථය :- අබූදාවූද්

අබු අර්ශද්

Social Share

Leave a Reply