පාලකයා ජනතාව සමඟ ක‍්‍රියා කලයුතු ආකාරය

ආයිදු බින් අම්රු (රලි)තුමා (එවකට ඉරාකයේ ආණ්ඩුකාරවරයෙකුව සිටී) උඛෙයිදුල්ලාහ් බින් ජියාද් වෙත ගොස් “මගේ ආදරණීය පුතණුවනී, මම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ගේ ප්‍රකාශයට සවන් දුනිමි. ‘නියතවශයෙන්ම පාලකයින්ගෙන් නරක අයවන්නේ ජනතාවට ආදරය නොදක්වා දැඩි ලෙස කටයුතු කරන අධර්මිෂ්ඨ පාලකයින්ය’.  එමනිසා ඔබ එවැනි පාලකයෙකු නොවන ලෙස අවවාද කරමි.” යැයි ප්‍රකාශ කළේ ය.

දන්වන්නේ :-ආයිදු බින් අම්රු (රලි)තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී, මුස්ලිම්

අබූ මර්යම් අල්-අජ්දි (රලි) තුමා  විසින් දැනුම් දෙන ලදී. එතුමා මුආවියා (රලි) තුමා  අමතා මෙසේ පැවසී ය. “මම නබි ච් තුමන් ප්‍රකාශ කරනු ඇසුවෙමි. මුස්ලිම්වරුන්ගේ කටයුතුවලින් කුමක් හෝ එකක් ගැන අල්ලාහ් යමෙකුට වගකීම භාරදී (බලය පවරා) ඔහු මුස්ලිම්වරුන්ගේ අවශ්‍යතා දුෂ්කරතා හා දිළිදුකම පවතින අවස්ථාවල (සුදුසු සහන සේවාවන් නොකර) මඟ හරින්නේ නම් විනිශ්චය දිනයේ ඔහුට මුහුණ පාන්න සිදුවන දුෂ්කරතා අවශ්‍යතා හා දිළිදුකම්වලදී අල්ලාහ්ද (ඔහුව) මඟ හරියි(ඔහුට උදව් නොකරයි). මෙය අසා මුආවියා තුමා ජනතාවගේ අවශ්‍යතා විමසා සහන සැලසීමට නිලධාරියෙකු (වහාම) පත් කළේ ය.

දන්වන්නේ :-අබූ මර්යම් අල්-අජ්දි (රලි) – ග්‍රන්ථය :- අබූ දාවූද්, තිරිමිදී

අබු අර්ශද්

Social Share

Leave a Reply