පාලකයා තම වගකීම්වලින් බැහැරව කටයුතු කිරීම අත්වන ඉරණම

ආයිදු බින් අම්රු (රලි)තුමා (එවකට ඉරාකයේ ආණ්ඩුකාරවරයෙකුව සිටී) උඛෙයිදුල්ලාහ් බින් ජියාද් වෙත ගොස් “මගේ ආදරණීය පුතණුවනී, මම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ගේ ප්‍රකාශයට සවන් දුනිමි. ‘නියතවශයෙන්ම පාලකයින්ගෙන් නරක අයවන්නේ ජනතාවට ආදරය නොදක්වා දැඩි ලෙස කටයුතු කරන අධර්මිෂ්ඨ පාලකයින්ය’.  එමනිසා ඔබ එවැනි පාලකයෙකු නොවන ලෙස අවවාද කරමි.” යැයි ප්‍රකාශ කළේ ය.

දන්වන්නේ :-ආයිදු බින් අම්රු (රලි)තුමා – ග්‍රන්ථය :- බුහාරී, මුස්ලිම්

නබි (සල්) තුමන් ප්‍රකාශ කරනු මම ඇසුවෙමි. “ගැත්තෙකුට අල්ලාහ් ජන සමාජයක වගකීම භාරදී ඔහු තම වැසියන් නොසලකා හැර මිය ගියහොත් ඔහුට අල්ලාහ් ස්වර්ගය අනිවාරයෙන්ම තහනම් කරන්නේය.”

දන්වන්නේ :-අබූ ය:ලා ම:කල් බින් යසාර් (රලි) – ග්‍රන්ථය :-බුහාරි, මුස්ලිම්

අබූ මර්යම් අල්-අජ්දි (රලි) තුමා  විසින් දැනුම් දෙන ලදී. එතුමා මුආවියා (රලි) තුමා  අමතා මෙසේ පැවසී ය. “මම නබි (සල්) තුමන් ප්‍රකාශ කරනු ඇසුවෙමි. මුස්ලිම්වරුන්ගේ කටයුතුවලින් කුමක් හෝ එකක් ගැන අල්ලාහ් යමෙකුට වගකීම භාරදී (බලය පවරා) ඔහු මුස්ලිම්වරුන්ගේ අවශ්‍යතා දුෂ්කරතා හා දිළිදුකම පවතින අවස්ථාවල (සුදුසු සහන සේවාවන් නොකර) මඟ හරින්නේ නම් විනිශ්චය දිනයේ ඔහුට මුහුණ පාන්න සිදුවන දුෂ්කරතා අවශ්‍යතා හා දිළිදුකම්වලදී අල්ලාහ්ද (ඔහුව) මඟ හරියි(ඔහුට උදව් නොකරයි). මෙය අසා මුආවියා තුමා ජනතාවගේ අවශ්‍යතා විමසා සහන සැලසීමට නිලධාරියෙකු (වහාම) පත් කළේ ය.”

දන්වන්නේ :-අබූ මර්යම් අල්-අජ්දි (රලි) – ග්‍රන්ථය :- අබූ දාවූද්, තිරිමිදී

නබි (සල්) තුමාණෝ මට මෙසේ ප්‍රකාශ කළහ. “ඕ අබ්දුර් රහ්මාන් බින් සමුරා, නුඹ නිලතල නොඉල්ලන්න, නුඹ නො ඉල්ලා සිටියදී එය නුඹට ලැබේ නම් ඒ පිළිබඳව නුඹට උදව් ලැඛෙන්නේය. නුඹ ඉල්ලා ලබාගත් විට එහි බර නුඹ පිටම පැටවෙන්නේය.(උදව් නොලැඛෙන්නේය.) නුඹ යමක් ගැන දිව්රීමෙන් පසු ඊට වඩා වැදගත් යැයි යමක් ඔබ දුටුවොත් වැදගත් දෙයම තෝරා ගන්න. ඔබේ දිවුරුම වෙනුවෙන් (දිවුරූ දෙය නොකළ නිසා) ‘කෆ්ෆාරා’ නැමති වන්දිය ගෙවන්න.”

දන්වන්නේ :- අබූ සයීදු අබ්දුර් රහ්මාන් බින් සමූරා (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :-බුහාරී, මුස්ලිම්

අබූ දර් විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “මම යා රසූලූල්ලාහ්, ඔබතුමා මාව පාලකයෙකු වශයෙන් පත් කළොත් නරකදැ?යි ඇසුවෙමි. එවිට නබි (සල්) තුමා තම අතින් මාගේ උරහිසට තට්ටු කර මෙසේ පැවසූහ. ඒ අබූ දර්, ඔබ දුබලයකි. නියතවශයෙන්ම පාලන බලය යනු ප්‍රවේසමට දෙන (විශ්වසනීය) වගකීමකි. විනිශ්චයේදී එය අවඥාවට හා පසු තැවිල්ලට ලක් කරයි. කවරෙකු සුදුසුකම් මත ලබාගෙන ඒ වෙනුවෙන් තමා වෙත පැවරෙන වගකීම් (නිසියාකාරව) ඉටු කරන්නේද ඔහු හැර.”

දන්වන්නේ :- අබුදර් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලිම්

නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ බව ආයිෂා (රලියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසින් දැනුම් දෙන ලදී. “නායකයකුට අල්ලාහ් යහපත කරන්න සිතූවිට ඔහුට සත්‍යවාදී අමාත්‍යවරයෙකු ලබාදෙයි. ඔහු (නායකයා) අමතක කළොත් මතක් කර දෙයි. ඔහු (නායකයා) කියන දෙයට සහයෝගය දක්වයි. අල්ලාහ් එම නායකයාට අයහපතක් කරන්න සිතූවිටක ඔහුට අයහපත් ඇමතියෙකු ඇති කරයි. ඔහු (නායකයා) අමතක කළොත් (ඇමති) මතක්කර නොදෙයි. ඔහු (නායකයා) යමක් කීවිට සහයෝගය නොදක්වයි.”

දන්වන්නේ :-ආයිෂා (රලියල්ලාහු අන්හා) තුමිය – ග්‍රන්ථය :- අබූ දාවුද්

අබු අර්ශද්

Social Share

Leave a Reply