පාලකයා ප‍්‍රතික්‍ෂේප කිරීම නිසා ජනතාවට අත්වන ඉරණම

“කවරෙකු නායකයාට අවනත වීමෙන් වැළකී සිටින්නේද ඔහු කිසිම සාධකයක් නොමැති අයෙකු සේ විනිශ්චය දිනයේදී අල්ලාහ් හමුවට යන්නේය. කවරෙකු බයිඅත් (නායකයා ඉදිරියේ ප්‍රතිඥා) නොදී මරණයට පත්වන්නේද ඔහු අඥානයකුසේ මිය යයි” යනුවෙන් නබි (සල්)තුමාණන් ප්‍රකාශ කරනු තමා ඇසූ බව අබ්දුල්ලාහ් බින් උමර් (රලි) විසින් දැනුම් දෙන ලදී.

දන්වන්නේ :- අබ්දුල්ලාහ් බින් උමර් (රලි) – ග්‍රන්ථය :- මුස්ලිම්

“තම නායකයා පිළිබඳව යම් කාරණයක් යමෙක් නොරුස්සන්නේ නම් ඔහු ඉවසා ගත යුතුය. මන්ද සුල්තාන්ගෙන් (පාලකයාගෙන්) අඩියක් ඉවත්වූවත් ඔහු අඥානයින්ගේ කාලයේ මළ අයෙකුසේ මැරෙන්නේ”යැයි නබි (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළහ.

දන්වන්නේ :-අබ්දුල්ලාහ් බින් අබ්බාස් (රලි) තුමා – ග්‍රන්ථය :-බුහාරී, මුස්ලිම්

අබු අර්ශද්

Social Share

Leave a Reply