යහමග අඩවිය

2009 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද ‘යහමග’ අඩවිය අද වනවිට සමගාමි අඩවි 03ක් සහිතව සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකවේ.  එම අඩවි පහත ආකාරයට වේ. (මෙහි Click කොට එම අඩවිය වෙත පිවිසිය හැක.)
අල්ලාහ් (දෙවි)ගේ ආශිර්වාදයත් පාඨක ඔබලාගේ දිරිගැන්වීමත් මෙම ‘යහමග’ අඩවිය මෙතරම් දුර ගමනක් පැමිණීමට එකම හේතුවයි.

මෙම අඩවියේ ඉදිරි ගමන සදහාත් එහි සාර්ථකත්වය සදහාත් පාඨක ඔබේ අදහස්, යෝජනා, විවේචන ඉතා වැදගත් සාධකයකි. ඒ සදහා ‘යහමග’ සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධවීම පහසු කිරීම පිණිස දුරකථන, Email භාවිතා කල හැක.

මෙම අඩවියේ සාර්ථකත්වයට ඔබගේ සහයෝගය තවදුරටත් අපේක්ෂා කොට සිටිමි.

  • ඊමේල් – admin@yahamaga.com

ස්තූති

කතෘ – අබු යාසිර්

Social Share