යහමග වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමි.

ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය ඉස්ලාම් දහම පිලිබදව හා එහි ඉගෙන්වීම පිලිබදව කිසියම් අවබෝධයක් ලබාදීම පිණිස 2009 වර්ෂයේ මෙම අඩවිය ආරම්භ කරන ලදී. හෙළ බසින් ඉදිරිපත් කරන මෙම අඩවිය යහපත් වූ අරමුණු හා ඉලක්ක ගණනාවක් පෙරදැරිව ‘යහමග’ නමින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

ඔබත් එන්න අපගේ අදහස්, මතවාද හා විවේචන විවෘත ලෙස අප කථා කරමු, ඒවා එකින් එක ගරු කරමින් සංවාද කරමු.

අබූ අර්ශද් (අබු යාසිර්)

Social Share