යහමග Mobile App

ඔබේ ජංගම දුරකථනය හරහා පහසුවෙන් www.yahamaga.lk අඩවිය නැරඹීමටත්, නවතම Update එසැනින් කියවීමටත් Yahamaga Mobile Application එක ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ ස්ථාපනය කරගන්න. ඒ සදහා පහත  QR කේතය  හෝ Link එක භාවිතා කරන්න.

(App එක භාගත කොට ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ ස්ථාපනය කිරීමේදී කිසියම් ගැටළුවක් ඔබට ඇති වේ නම්, එය නිරාකරණය කරගැනිම පිණිස මෙම ලිපිය අවසානයේ ඇති උපදෙස්  පිලිපදින්න.)

  • Yahamaga Android mobile app – Download

QR

Link

 
 
  • Yahamaga Apple mobile app – Download

QR

Soon…

 
—————————————-

Troubleshooting

Step 1

If installation is blocked, go to your settings

Step 2

Enable ‘Allow installation of apps from sources other than the Play Store’

Step 3

Go to your browser and re-download app again
 
 
අබු යාසිර්
 
Social Share