රියාලුස් සාලිහීන් ග්‍රන්ථය හැදින්වීම

ඉමාම් අබූ සකරියියා යහ්යා ඉබ්නු ෂරෆුන්-නවවි තුමා විසින් ජීවිතයට ඉතාමත් අත්‍යඅවශ්‍ය වූ මාතෘකා 372ක් නබිතුමාගේ ජීවිතය සම්බන්ධ කරමින් ඉතාමත් කෙටියෙන් හා පැහැදිලිව රියාලූස් සාලිහීන් නම් කෘතිය සංස්කරණය කොට ඇත.

මෙහි මුල්ම මාතෘකාව විශ්වාස වන්තයෙකුගේ ඇතුළත හා පිටත වචනයෙන් හා ක්‍රියාවෙන් සියල්ලෙහි සිත පිරිසිදු කරගත හැකි පරිදි සකස්කර මෙහි අවසන් මාතෘකාව අල්ලාහ් විසින් විශ්වාසවන්තයින් සඳහා ස්වර්ගයෙහි සූදානම් කර ඇති සැප සම්පත් පවසමින් අවසන් කර ඇත’ මේ අනුව විශ්වාසවන්තයෙකු තම සිත පිරිසිදු කරගෙන නබිතුමාගේ ජීවන චර්යාව අනුව ජීවත්වීමේ දී ඔහු ස්වර්ගයේ සැප සම්පත් භුක්ති විදීමට සුදුසුකම් ලබයි යන්න පිළිබඳව මානව වර්ගයා දැනුවත් කිරීමේ මහඟ= මහිමයක් තමන් සතුකර ගත් ග්‍රන්ථයකි.

Spread the love

...>>>