08 පාඩම – ඊමානය (දේව විශවාසය) පිළිගනු නො ලබන කාලය

හදීස් අංක 0023 පමණි…

0023

අබූ හුරෛරා කරුණු තුනක් මතුවුවහොත් එයට කලින් ඊමාන් (දේව විශවාස) නොකළ, නැතහොත් තම ඊමාන ය (නම් දේව විශවාස) හි (එයට කලින්ම) කිසිඳු යහපත් උපයා නොගත් කිසිවෙකුගේවත් ඊමනය (දේව විශ්වාසය) ඔහුට  පළක් නොවේ. (1). බටහිරින් හිරු උදාව, (2). දජ්ජාල් (3). දාබ්බතුල් අර්ද් (නම් පොලොවෙන් මතු වන අත්භූත සත්වයා)

(මුසලිම් – 158)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ ‏”‏ ‏

Spread the love

...>>>