05 පාඩම – ඒක දේව සංකල්පය මත මිය යන්නා ස්වර්ගස්ථ වේ.

හදීස් අංක 0014 සිට 0019 දක්වා…

0014

අබූ දර් (රළි) තුමා පැවසූවේ ය – නබි (සල්) තුමාණෝ “ මාගේ රබ්ගෙන් කෙනෙක් (මළක්වරයෙක්) මා වෙත පැමිණ, මාගේ උම්මතයේ (සමාජයේ) අල්ලාහ්ට කිසිවක් සම නොකර යමෙක් මරණයට පත් වේ නම් ඔහු ස්වර්ගයට යයි“ කියා මට දැනුම් දුන්නේය. – නැතහොත් ශභාරංචි දුන්නේය යැයි ප්‍රකාශ කළහ.  ඔහු කාමය වරදවා හැසිරුනත් ? සොරකම් කළත්? දැයි මම ඇසුවෙමි. ඔහු කාමය වරදවා හැසිරුනත්, සොරකම් කළත් යැයි එතුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ‍.

(බුහාරි – 1237. මුස්ලිම් – 94)

0015

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළි) තුමා දැනුම් දුන්නේ ය. නබි (සල්) තුමාණෝ  එතුමාණන්ට පිටුපසින් එක සෑදල‍යේ මුආද් (රළි) තුමා සිටින විට – “ එම්බල මුආද් ඉබ්නු ජබල්! යැයි (මුආද්ව අමතා) කතා කළහ. ඔහු (لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ – ලබ්බයික යා රසූලුල්ලාහ් ව ස:දයික්) අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයානෙනී! ඔබට (මුලුමනින්ම) අවනත වී ඔබගේ සේවයට කැප වූයේමි යැයි ප්‍රකාශ කළේය.(නැවත්) එම්බල මුආද්! යැයි (මුආද්ව අමතා) කතා කළහ. (නැවත් ඔහු لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ – ලබ්බයික යා රසූලුල්ලාහ් ව ස:දයික්) අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයානෙනී! ඔබට (මුලුමනින්ම) අවනත වී ඔබගේ සේවයට කැප වූයේමි යැයි ප්‍රකාශ කළේය. (මෙසේ) තෙවරක් කතා කළහ. (පසුව) යමෙක්  “අල්ලාහ් හැර (නැමදුමට සුදුසු) වෙනත් කිසිඳු දෙවි කෙනෙක් නොමැත.මුහ්ම්මද් අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයා ය“ යැයි තම සිතින් සත්‍ය ලෙසම සාක්ෂි දරයි නම්, ඔහුට අල්ලාහ් නිරය හරාම් (තහනම්) කර මිස නොමැත යැයි ප්‍රකාශ කළහ. (එවිට මුආද්) අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණෙනී! මම මෙය ජනයාට දැනම් දිය යුතු නොවේද! ඔවුන් (ප්‍රීතියෙන්) ශභාරංචිය ලබනු ඇත යැයි පැවසූයෙමි. (එවිට) ඔවුන් (වෙන කිසිවක් නොකර) එය මත ම රැඳෙනු ඇත යැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ. දැනුම වසංකිරීමේ පාපයට බිය වී මෙ(හදීස)ය මුආද් (රළි) තුමා දැනුම් දුන්නේ තම මරණාසන්නයේ දී ය.

(බුහාරි 128 – මුස්ලිම් – 32)

0016

මුආද් ඉබ්නු ජබල් (රළි) තුමා දැනුම් දුන්නේ  ය. (වරෙක) මම නබි සල් තුමාණන්ට පිටුපසින් (එක සෑදලයක වාඩි වී) ගමන් කරන විට, එතුමාණන් හා මා අතර සෑදලයේ අවසන් කොන හැර වෙන කිසිවක් නො වීය. එවිට නබි (සල්) තුමාණෝ එම්බල මුආද්! යැයි කතා කලහ. මම (لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ – ලබ්බයික යා රසූලුල්ලාහ් ව ස:දයික්) අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයානෙනී! ඔබට (මුලුමනින්ම) අවනත වී ඔබගේ සේවයට කැප වූයේමි යැයි ප්‍රකාශ කළෙමි. පසුව සුලු වේලාවක් ගමන් කර, පසුව (නැවතත්) එම්බල මුආද්! යැයි කතා කලහ. මම (لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ – ලබ්බයික යා රසූලුල්ලාහ් ව ස:දයික්) අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයානෙනී! ඔබට (මුලුමනින්ම) අවනත වී ඔබගේ සේවයට කැප වූයේමි යැයි ප්‍රකාශ කළෙමි. පසුව සුලු වේලාවක් ගමන් කර, පසුව (නැවතත්) එම්බල මුආද්! යැයි කතා කලහ. මම (لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ – ලබ්බයික යා රසූලුල්ලාහ් ව ස:දයික්) අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයානෙනී! ඔබට (මුලුමනින්ම) අවනත වී ඔබගේ සේවයට කැප වූයේමි යැයි ප්‍රකාශ කළෙමි. (එවිට) “සිය ගැත්තන් මත (පැවරී) ඇති අල්ලාහ්ගේ යුතුකම කුමක් දැයි කියා ඔබ දන්නෙහි ද? යැයි අසූහ. අල්ලාහ් සහ ඔහුගේ වක්තෘවරනන්ම දන්නෝ වෙති යැයි මම පැවසුවෙමි. (එයට) එතුමාණෝ “සිය ගැත්තන් මත (පැවරී) ඇති අල්ලාහ්ගේ යුතුකම ඔහුව (ම පමනක්) නැමදීමත් ඔහුට කිසිවක් සම නො කිරීමත් වේ“ යැයි ප්‍රකාශ කළහ. පසුව සලු වේලාවක් ගමන් කර පසුව (නැවතත්)  එම්බල මුආද් ඉබ්නු ජබල්! යැයි කතා කලහ. මම (لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ – ලබ්බයික යා රසූලුල්ලාහ් ව ස:දයික්) අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයානෙනී! ඔබට (මුලුමනින්ම) අවනත වී ඔබගේ සේවයට කැප වූයේමි යැයි ප්‍රකාශ කළෙමි. එවිට එතුමාණෝ “(ඉහහ සඳහන්) එය කළහොත්, සිය ගැත්තන් කෙරෙහි අල්ලාහ්ට ඇති යුතුකම කුමක්ද කියා ඔබ දන්නෙහි ද? යැයි පැවසූහ. අල්ලාහ් සහ ඔහුගේ වක්තෘවරයාණෝම දන්නෝ වෙති යැයි මම පවසුවෙමි. (එවිට) එතුමාණෝ “ ගැත්තන් කෙරෙහි අල්ලාහ්ට ඇති යුතුකම ඔවුන්ට වේදනා නොකිරීම“ යැයි ප්‍රකාශ කළහ.

(බුහාරී – 2856/5967 – මුස්ලිම් – 30)

0017

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කළේය. මිනිසෙක් නබි (සල්) තුමාණන් වෙත පැමිණ, අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණෙනී! මූජිබත් (ස්වර්ගය හා නිරය අනිවාර්ය කරන කරුණු) දෙක කුමක් දැයි ඇසී ය. එවිට නබි (සල්) තුමාණෝ යමෙක් අල්ලාහ්ට කිසිවක් සම නො කර මරණයට පත් වේ නම්, ඔහු ස්වර්ගයට පිවිසෙනු ඇත. යමෙක් අල්ලාහ්ට කිසිවක් (හෝ)  සම කරමින් මරණයට පත්වේ නම් ඔහු නිරයට පිවිසෙනු ඇත යැයි ප්‍රකාශ කළහ.

(මුස්ලිම් – 93)

0018

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කරයි. නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ “යමෙක් අල්ලාහ්ට කිසිවක් සම නො කර ඔහුව මුණගැසෙයි නම් ඔහු සමග කිසිදු නපුරක් ඔහුට පීඩා නොකරනු ඇත. යමෙක් (අල්ලාහ් වන) ඔහුට කිසිවක් සම කරමින් මරණයට පත්වේ නම් ඔහු සමග කිසිදු කුසලක් ඔහුට  ප්‍රයෝජනවත් නොවනු ඇත.“

(මුස්නද් අහ්මද් – 6586)

  • මෙම හදීසයේ ඉස්නාද් (දැනුම් දෙන්නන්ගේ දම්වැල) සහීහ් වන අතර,  බුහාරි සහ මුස්ලිම් ඉමාම්වරු දෙදෙනාගේ කොන්දේසි වලට එකඟ වේ.

0019

මුආද් ඉබ්නු ජබල් (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කළයේ ය. නබි (සල්) තුමාණෝ කියනු මම අසා ඇත්තෙමි. යමෙක් අල්ලාහ්ට කිසිවක් සම නොකර, පස්වේල නැමදුම් කර, රමළාන් මාසයේ උපවාස ශීලය රැක, (අල්ලාහ් වන) ඔහුව මුණ ගැසෙයි නම්, ඔහුව (අල්ලාහ් විසින්) ක්ෂමා කරනු ලැබේ. අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණෙනී! මෙම ශභාරංචිය මම ඔවුන් හට නෙපැවසිය යුතු නොවේ දැයි මම ඇසූයෙමි. (එයට) ඔවුන්ට කුසල් කිරීමට ඉඩ හරින්න යැයි පැවසූහ.

(මුස්නද් අහ්මද් – 22028 / 21994)

  • සහීහ්
Spread the love

...>>>