06 පාඩම – කුෆ්රය මත මිය යන්නා නිරගත වේ.

හදීස් අංක 0020 සිට 0021 දක්වා…

0020

ආයිෂා (රළි) තුමිය ප්‍රකාශ කළාය.

මම “ අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයාණෙනී! ඉබ්නු ජුද්ආන් (ජුද්ආන්ගේ පුතා) අඥාන යුගයේ ඥාතී බැඳීම රකින්නෙක් ලෙසද, දුප්පතුන්ට ආහාර සපයන්නෙක් ලෙසද සිටියේ ය. එය ඔහුට (පරළොවේදී) ප්‍රයෝජනවත් වේ දැයි ඇසූයෙමි. එය ඔහුට ප්‍රයෝජනවත් නොවනු ඇත. ඇත්තෙන්ම ඔහු කිසිම දිනෙක “දෙවිඳුනේ! විනිශ්චය දිනයේ දී මාගේ පාපවලට සමාව දෙනු මැනව!“ යැයි කියා නොමැත.

(මුස්ලිම් – 214)

0021

මුආවියා (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කළේය. විශවාසවන්තයෙක් ව ඕනෑකමින් ම ඝාතනය කරන පුද්ගලයා හෝ කාෆිර් (ප්‍රතික්ෂේක කරන්නෙක්) ලෙස මිය යන පුද්ගලයා හැර (අනිකුත්) සියලු පාපවලට අල්ලාහ් සමාව දිය හැකි ය යැයි නබි (සල්) තුමාණෝ කියනු මම අසා ඇත්තෙමි.

(සනාඊ – 3955)

  • සහීහ්
Spread the love

...>>>