මආලිමුස් සුන්නා ග්‍රන්ථය හැදින්වීම

නබි (සල්) තුමාණන් මඟින් ප්‍රකාශ වන සහීහ් (පිලිගතහැකි) හදීස් ගණන 114194 කි. එයින් නැවත නැවත ඉදිරිපත් වන හදීස් සංඛ්‍යාව 28430 කි. ඊට අමතරව එකම අරුථ ගෙනදෙන ලෙස ඉදිරිපත්හ වන හදීස් සියල්ල ද ඉවත් කල විට ඉතිරි වන හදීස් ගනන 3921කි.

එම හදීස් 3921 ක යමෙක් ඉගන ගතහොත් ඔහු හදීස් සියල්ල ඉගෙන ගත්තා හා සමාන වේ. ඒ අනුව එලෙස ගොනු කරන ලද පොතයි معالم السنة النبوية ( මආලිමුස් සුන්නා) නම් හදීස් ග්‍රන්ථය. සමකාලීන ලෝකයේ ප්‍රවීණ හදීස් විශාරදවරයෙක් වන සාලිහ් අහ්මද් ෂාමී (හෆිදහුල්ලා) තුමා මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කොට ඇත. 

එම ග්‍රන්ථයේ සදහන් සිංහල බසින් පෙලගැසීම මෙහි අරමුණයි. 

Spread the love

...>>>