10 පාඩම – ඔබලා මාව ම කැඳවන්න මම ඔබලාට පිළිතුරු දෙමි

හදීස් අංක 0027 සිට 0030 දක්වා…

0030

තේජාන්විත වූද අති උත්තරීතර වූද අල්ලාහ් ප්‍රකාශ කළ බව නබි (සල්) තුමාණෝ කී කියමනක් අබූ දර් (රළි) තුමා දැනුම් දුන්නේ ය.

ඔහු (අල්ලාහ්)  පැවසුවේ ය. මම අසාධාරණය මා හට තහනම් කර ඇත්තෙමි. මම එය ඔබලා හට ද තහනම් වූ දෙයක් බවට පත් කළෙමි. එබැවින් ඔබලාගෙන් කෙනෙකු තව කෙනෙකුට අසාධාරණය නො කරන්න.

මාගේ ගැත්තනී! (ඔබලා අතුරින් ) මම යහමඟ යොමු කළ පුද්ගලයා හැර ඔබසැම අයහමඟ යන්නෝ වෙති. එබැවින් මාගන් (ම ) යහමඟ (පෙන්වන මෙන්) ඉල්ලන්න, මම ඔබලා හට යහමඟ පෙන්වමි.

මාගේ ගැත්තනී! (ඔබලා අතුරින්)  මම ආහාර සැපයූ පුද්ගලයා හැර ඔබසැම කුසගින්නෙන් සිටින්නෝ වෙති. එබැවින් ආහාර සපයන මෙන් මාගෙන් (ම) ඉල්ලන්න, මම ඔබලාට ආහාර සපයන්නෙමි.

මාගේ ගැත්තනී! (ඔබලා අතුරින්)  මම ඇඳුම් ඇන්දවූ පුද්ගලයා හැර ඔබසැම නිරුවතින් සිටින්නනෝ වෙති. එබැවින් ඇඳුම් අන්දවන මෙන් මාගෙන් (ම) ඉල්ලන්න, මම ඔබලාට ඇඳුම් අන්දවමි.

මාගේ ගැත්තනී! ඔබලා රාත්‍රීයේ හා දවාලයේ පාප කරන්නෙහු. මම සියළු පාප ක්ෂමා කරමි. එබැවින් පාපක්ෂමාව මගෙන් (ම) අයදින්න. මම ඔබලාව ක්ෂමා කරමි.

මාගේ ගැත්තනී! මා හට කිසිඳු අයහපතක් කිරීමට ඔබලාට නොහැකි ය. (එසේම) මා හට කිසිඳු යහපතක් කිරීමට ද ඔබලාට නොහැකි ය.

මාගේ ගැත්තනී! ඔබලාගෙන් (මිනිස් සංහතියේ) ආරම්භකයා ද, අවසානයා ද, ඔබලා අතුරින් (ආරම්භකයාගේ සිට අවසානයා දක්වා වූ සියළු)  මිනිස් වර්ගයා ද, ජින් වර්ගයාද, බියබැතිමත්ම සිත සහිත මනුෂ්‍යා මෙන් බියබැතිමත් වූවත්, එයින් (ඔබලාගේ දෙවි වන) මාගේ ආධපත්‍යෙයහි කිසිවක් වැඩි වන්නේ නැත.

මාගේ ගැත්තනී! ඔබලාගෙන් (මිනිස් සංහතියේ) ආරම්භකයා ද, අවසානයා ද, ඔබලා අතුරින් (ආරම්භකයාගේ සිට අවසානයා දක්වා වූ සියළු)  මිනිස් වර්ගයා ද, ජින් වර්ගයාද, දුෂ්ඨම සිත සහිත මනුෂ්‍යා මෙන් දුෂ්ඨ වූවත්, එයින් (ඔබලාගේ දෙවි වන) මාගේ ආධිපත්‍යයෙහි කිසිවක් අඩු වන්නේ නැත.

මාගේ ගැත්තනී! ඔබලාගෙන් (මිනිස් සංහතියේ) ආරම්භක යා ද, අවසානයා ද, ඔබලා අතුරින් (ආරම්භකයාගේ සිට අවසානයා දක්වා වූ සියළු)  මිනිස් වර්ගයා ද, ජින් වර්ගයාද,  (එකම විට) එකම ස්ථනයක සිට (තම තමන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනවෙනම)  මාගේන ඇයඳ, මම සියල්ලන් හට තම ඉල්ලීම් (වෙවෙනම) ලබා දුන්න ද,  ඉඳිකට්ටක් මහ සාගරයේ දැමූ විට අඩු වන ප්‍රමාණය මෙන් මිස මා සතු දෙයින් වෙන කිසිවක් අඩුවන්නේ නැත.

මාගේ ගැත්තනී! ඔබලාගේ ක්‍රියා (සියල්ල) මම ඔබලාට ගණන් බලා එයට පරිපූර්ණ කුලිය  ලබා දෙන්නෙමි. යහපත අත්කරගත් තැනැත්තා අල්ලාහ්ව ප්‍රශංසා කරත්වා! (යහපත වන) එය නොවන (අයහපත්) දෑ අත්කරගත් තැනැත්තා තමාටම හැර වෙන කිසිවෙකුට දොස් නො නගත්වා!

(මුස්ලිම් – 2577)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ ‏ “‏ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا  يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ  يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ‏”‏

Spread the love

...>>>