දඹුල්ල මුස්ලීම් දේවස්ථානයට පහරදීම

දඹුල්ල හයිරීයා පල්ලිය පැට්රල් බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම. හා පසු දින දඹුල්ල රන්ගිරි රජ මහා විහාරාධිපති ඉනාමලුවේ සුමංගල හිමිගේ නායකත්වයෙන් යුත් කණ්ඩායමක් පෙළපාලියක් ලෙස පැමිණ දඹුල්ල හයිරීයා ජුම්ආ දේවස්ථානයට පහර දීම.