යාපනයෙන් මුස්ලීම්වරුන් නෙරපීම

කොටි නායක ප්‍රභාකරන් යාපනයේ විසූ 70000 කට අධික මුස්ලීම්වරුන් පැය 24 න් යාපනයෙන් නෙරපීය. ඔවුන් තම සියළුදේපල අතහැර දමා තම උපන් බිමින් පිටත්විය. අදටත් ඔවුන් සරණාගතයින් ලෙස රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල ජීවත් වේ.