ග්‍රෑන්ඩ්පාස් දේවස්ථානයට පහරදීම

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පල්ලියට එල්ල කල ජාතිවාදී ප්‍රහාරයෙන් පල්ලියට මෙන්ම  ඒ අවට ගොඩනැඟිවලට ද හානියක් සිදුවිය. එම ස්ථානයේ ද පොලිස් නිළධාරීන් සිටියත් ඔවුන්ගෙන් තත්ත්වය සමනය කිරීමට දායකත්වයක් නොලද බවත් පල්ලිය චෝදනා කරයි. පැය හතරකට ආසන්න කාලයක් තුළ පවතී මෙකී ගැටුමේ දී පොලිස් නිලධරයන් ද ඇතුළුව කිහිප‍දෙනෙකු තුවාළ වන ලදී.