හලාල් පිලිබදව ඇත්ත නැත්ත – බුද්ධිමතුන්ට විසදා ගැනීම පිණිසයි!

මෙම මාතෘකාව තුලින් ‘හලාල්’ පිලිබදව වූ තවත් දීර්ඝ ලිපියක් නම් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් නොකරමි. මන්ද මේ වන විටත් මෙම ‘හලාල්’ මාතෘකාව මූලික කරගෙන ලිපි ගණනාවක්ම මෙම අඩවිය තුල සාකච්චා කර ඇත. විශේෂයෙන් මෙම විෂය සම්බන්ධයෙන් ‘යහමඟ’ ස්ථාවරය කුමක්ද? යන්න කරුණූ දක්වමින් ඉදිරිපත් කල ‘2013 මුස්ලීම්වරුන්ට තීරණාත්මක වර්ෂයක් – හලාල් පිලිබදව යහමඟ ස්ථාවරය‘ යන ලිපිය එයට […]

Social Share

×