පරිණාමවාදයේ පරිණාමය

(මෙය ‘යහමඟ‘ ට යොමු කර තිබූ පාඨක ලිපියකි ) පරිණාම වාදයේ සත්‍ය අසත්‍යතාව ගැන පිටුගණන් විග්‍රහ කළ හැක. නමුත් මේ ලිපියේ අරමුණ එයට වඩා බුද්ධිමත්ව සිතන්නට දොරක් විවර කරදීමය. පරිණාමවාදය ගැන කතා කරන්නට මත්තෙන් “වාදයක්”  යනු කුමක්ද යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමු කළයුතුය. විද්‍යාවේ දී යම් යම් නිරීක්ෂණ පදනම් කරගෙන යම් යම් නිගමනවලට එළඹීම “වාදය” ලෙස […]

Social Share

පරිණාමවාදය හා ශුද්ධ වූ කුර්ආනය පවසන කරුණු බුද්ධිමත් විනිශ්චයකට

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් මිනිස් ජානවල අන්තර්ගතවන මුලික ප්‍රෝටීන Basic Protein 30-40 අතර සංඛ්‍යාවක් සිම්පංචියාගේ ප්‍රෝටීන හා සැසදෙන නිසා මිනිසා හා සිම්පංචියා අතර ගැලපුම 98% යයි ඩාවින් වාදින් තර්ක ඉදිරිපත් කරයි. නමුත් […]

Social Share

පරිණාමවාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් මේ ආකාරයට අතීතයේ පටන් විවිධ ආගම් හා දර්ශණයන් පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව ඩාවින් වාදයට පක්‍ෂව හා විපක්‍ෂව විවිධ මත ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉස්ලාම් දහම ඩාවින් වාදය ප‍්‍රතික්‍ෂේප කරන […]

Social Share

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් විද්‍යාවෙන් සිදු කෙරෙන හා මෙතෙක් සිදුකල කාර්යක් නම් යම් මතයක්, වාදයක් හෝ සිද්ධියක් ගෙන එය තහවුරු කිරීම සදහා සාක්‍ෂීන් සෙවීම හා නිර්මාණය කිරීමයි. මේ ආකාරයටම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය […]

Social Share

ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් ලාමාක්ගේ වාදය සත්‍ය වී පුරැෂ ලිංගයේ පෙරසම මිනිසාට අහිමිවී ගියේ නම් ඉස්ලාම් සැමකලටම අවධාරනය කරන එම නියෝගය ක්‍රියාවට නැංවීමට නොහැකිව ඉස්ලාම් පවසන එම නියෝගය පිලිබදව ගැටළුන් ඇතිවිය හැක. […]

Social Share

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක්

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් මිනිසාගේ මෙලොව සම්භවය තවමත් නොවිසදුනු පැනයකි. මේ පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව සමාජය තුල විවිධ වූ වාදවිවාද හා මතවාද පවතී. ඒ අතුරින් මත දෙකක් ප‍්‍රධාන තැනක් ගනී. එනම්, පරිණාම […]

Social Share

×