පරිණාමවාදය හා ශුද්ධ වූ කුර්ආනය පවසන කරුණු බුද්ධිමත් විනිශ්චයකට

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් මිනිස් ජානවල අන්තර්ගතවන මුලික ප්‍රෝටීන Basic Protein 30-40 අතර සංඛ්‍යාවක් සිම්පංචියාගේ ප්‍රෝටීන හා සැසදෙන නිසා මිනිසා හා සිම්පංචියා අතර ගැලපුම 98% යයි ඩාවින් වාදින් තර්ක ඉදිරිපත් කරයි. නමුත් […]

පරිණාමවාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් මේ ආකාරයට අතීතයේ පටන් විවිධ ආගම් හා දර්ශණයන් පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව ඩාවින් වාදයට පක්‍ෂව හා විපක්‍ෂව විවිධ මත ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉස්ලාම් දහම ඩාවින් වාදය ප‍්‍රතික්‍ෂේප කරන […]

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් විද්‍යාවෙන් සිදු කෙරෙන හා මෙතෙක් සිදුකල කාර්යක් නම් යම් මතයක්, වාදයක් හෝ සිද්ධියක් ගෙන එය තහවුරු කිරීම සදහා සාක්‍ෂීන් සෙවීම හා නිර්මාණය කිරීමයි. මේ ආකාරයටම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය […]

ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් ලාමාක්ගේ වාදය සත්‍ය වී පුරැෂ ලිංගයේ පෙරසම මිනිසාට අහිමිවී ගියේ නම් ඉස්ලාම් සැමකලටම අවධාරනය කරන එම නියෝගය ක්‍රියාවට නැංවීමට නොහැකිව ඉස්ලාම් පවසන එම නියෝගය පිලිබදව ගැටළුන් ඇතිවිය හැක. […]

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක්

පෘථිවි මිනිස් සම්භවය හා පරිණාම වාදය ඉස්ලාමීය දැක්මක් ජීවි සම්භවය පිලිබදව ඉස්ලාමීය දැක්ම පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව අනිකුත් ආගමික දැක්ම පරිණාම වාදය පිලිබදව නූතන ගවේෂණ බුද්ධිමත් නිගමනයන් මිනිසාගේ මෙලොව සම්භවය තවමත් නොවිසදුනු පැනයකි. මේ පෘථිවි මිනිස් සම්භවය පිලිබදව සමාජය තුල විවිධ වූ වාදවිවාද හා මතවාද පවතී. ඒ අතුරින් මත දෙකක් ප‍්‍රධාන තැනක් ගනී. එනම්, පරිණාම […]