මණ්ඩප සාකච්චා – Forums

Notifications
Clear all

ඉස්ලාම් නමින් මුස්ලීම්වරුන් කරන ඉස්ලාමයට පරස්පර ක්‍රියාවන්

6 Posts
1 Users
0 Likes
107 Views
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

 

වර්ථමානයේ ඉස්ලාම් දහම මුස්ලීම්වරුන් අතින්ම විකෘති කරන අවාසනාවන්ත තත්වයක් දකින්නෙමු. ඇදහිලි යනුවෙන් පවසමින් විවිධ වූ අනාචාරයන් සමාජගත කිරීමත්, ආගමික භක්තිය යනුවෙන් පවසමින් ඉස්ලාම් තහනම් කරපූ ක්‍රියාවන් ක්‍රියාවට නැංවීමත් වර්ථමාන ලෝකයේ සුලභ දසුනක් වී ඇත. 

එවැරනි අනාචාරයන් සමාජය ඉදිරියේ සලකුණු කොට පෙන්වීමත් එහි තිබෙන විකෘතිය කුමක්ද? යන්න සමාජයට අණාවර්ණය කිරීමත් මෙහි මූලික අරමුණයි.

This topic was modified 1 year ago 2 times by Abuyasir
This topic was modified 10 months ago by Abuyasir

Quote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/GflERixWj6g

අද පල්ලිවල මෙලෙස නැටුම් නටන්න ද අතීතයේ සහාබාවරුන් ලේහලමින් දිවි පුදමින් වෙහෙසුනේ...


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  
Posted by: @abuarshed

https://youtu.be/GflERixWj6g

අද පල්ලිවල මෙලෙස නැටුම් නටන්න ද අතීතයේ සහාබාවරුන් ලේහලමින් දිවි පුදමින් වෙහෙසුනේ...

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් වසර 23ක් ලේ වගුරවමින් නින්දා අපහස ලබමින් ගොඩනැඟූ ඉස්ලාම් දහම සහා එහි අනුගාමික උතුම් සමාජය නැවත ජාහිලියාවට රැගෙන යන මේ කලකන්නි නැටුම් වන්දනය ඉස්ලාම් නොවන බවත්, එය ඉස්ලාම් හි මූලික ඉගෙන්වීමන්ට පවා එරෙහි ක්‍රියාවන් බවත්, මෙහි දැඩිව අවදාරණය කර සිටිමි.

https://youtu.be/AxSWVkPfVc8

https://youtu.be/8FRD_dg9GPg

https://youtu.be/xeOO45VXj3U

https://youtu.be/-UEfxFJXql0

https://youtu.be/sAcXgvDcaWw

https://youtu.be/u8skFtFuiTA

https://youtu.be/w8MiJSuOleM

https://youtu.be/psw2Zx4NPxE

https://youtu.be/qlg--GM58y4

 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් වසර 23ක් ලේ වගුරවමින් නින්දා අපහස ලබමින් ගොඩනැඟූ ඉස්ලාම් දහම සහා එහි අනුගාමික උතුම් සමාජය නැවත ජාහිලියාවට රැගෙන යන මේ කලකන්නි නැටුම් වන්දනය ඉස්ලාම් නොවන බවත්, එය ඉස්ලාම් හි මූලික ඉගෙන්වීමන්ට පවා එරෙහි ක්‍රියාවන් බවත්, මෙහි දැඩිව අවදාරණය කර සිටිමි.

 


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

මෙවැනි නැටුම් ඉස්ලාම් වූයේ කෙසේද? - මේ පිරිස ඉස්ලාමය රැගෙන යන්නේ කොයිබටද?

https://youtu.be/-wOCxfU8yKU


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

සංගීතය තහනම් කරපු ඉස්ලාම් දහම තුල මෙහෙමත් නැමදුමක් - ඉස්ලාම් නමින් අනාචාරයන්

https://youtu.be/lSXAT2YTOR8


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

මෙවැනි වීඩියෝ බැලූ බැල්මට ඉස්ලාම් ලෙස පෙනුනත් මේ සියල්ල ඉස්ලාම් විරෝධී, ඉස්ලාමයේ මූලික ඉගෙන්වීමන්ට පරස්පර වූ පාපක්‍රියාවන් ම වේ.

https://youtu.be/8QBhzR4PU-0


ReplyQuote
Share: