''වාහන භාරදීලා දැන් මම ත්‍රීවීල් එකේ ගෙදර යනවා. යළිත් උසාවි ගිහින් වෘත්තියේ යෙදිලා වාහනයක් ගන්නවා. ඒවා හොරකම් කර ගන්නා ඒවා නෙවෙයි" යැයිද සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා එම අවස්ථා‍වේ පැවසීය.