මණ්ඩප සාකච්චා – Forums

Notifications
Clear all

ඉස්ලාම් දහම වැලඳගන්නා ලොව ප්‍රබලයන් - ලොව වටා විමසුමක්

22 Posts
2 Users
0 Likes
265 Views
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

 

ලොවපුරා ජනප්‍රිය චරිත අද සීඝ්‍රයෙන් ඉස්ලාම් දහම කරා ඇදී එමින් සිටී. මේ මණ්ඩපය තුලින් එලෙස ඔවුන් ඉස්ලාම් දහම වැලඳගත්තේ ඇයිද? යන්නත්, එයට බලපෑ හේතු කාරණා කුමක්ද? යන්නත් ඔවුන්ගේ අදහස් දැක්වීම මෙහි පෙලගසන්නට අදහස් කරමි. 

This topic was modified 1 year ago by Abuyasir

Quote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/gtySbhT__7Q

 

Top Stars Celebrities Convert to Islam Why they chose


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/TEuBTYtO-bE

 

This is jayina. The is a muslim convert.

 


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/uBjO25s2_z4

 

Do you believe & trust your god ! | My Convert Story | Islamic Reminder

 


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/jK3B_N0e2rQ

 

Reborn - I can't believe how much I was lied to (Emotional)

 


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/H9P4RW5v594

 

என்னை கவர்ந்த இஸ்லாம் | M.G.Rahim @ Monika 

 


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/vYTBuLYKiTg

 

Myriam Francois converted to Islam & currently taking part in organizations that helping the poor and orphan kids .


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

The following is an incomplete list of notable people who converted to Islam from a different religion or no religion. This article addresses only past professions of faith by the individuals listed, and is not intended to address ethnic, cultural, or other considerations. Such cases are noted in their list entries. The list is categorized alphabetically by their former religious affiliation.

 

Link - wikipedia

This post was modified 1 year ago by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/1IZtCdXk2f8

 

Angelina is a Muslim Now - A christian girl who converted to Islam


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/rJehxTw8Bms

 

வழங்குபவர்: டாக்டர் அப்துல்லாஹ் (பெரியார்தாசன்) 
நாள்: ஹிஜ்ரி 28.03.1431 – (14.03.2010)


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/WLyJxzoFeP4

 

Kristiane Backer performs Hajj

converted to Islam in 1995.


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/7Xu_ZbFhsjo

 

A growing number of DFW Hispanics are converting to Islam


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/3S8Tom-9OaU

 

Islam isn't just the fastest-growing religion in the world, it's also the fastest-growing faith in U.S. prisons. But why do so many inmates turn to this religion? 10 to 15% of U.S. prisoners are Muslim, and many of them had to fight to practice their faith behind bars. So how different is observing Islam while incarcerated? And what happens to their faith when new converts are released? Learn more here: Pew Research Center. “Why Muslims Are the World's Fastest-Growing Religious Group.” http://www.pewresearch.org/fact-tank/... Prison Policy Initiative. “Mass Incarceration: The Whole Pie 2017.” https://www.prisonpolicy.org/reports/... The Islamic Monthly. “Prison: A Sacred Space in American Islam.” https://www.theislamicmonthly.com/ame...


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  

https://youtu.be/i3u4s4JlKtc

 

Mosques in Moscow overflowing


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 10 years ago
Posts: 243
Topic starter  
Posted by: @abuarshed

https://youtu.be/i3u4s4JlKtc

 

Mosques in Moscow overflowing

 

https://youtu.be/z3VG_2ub07c

Muslim Image-Makers, Made in Moscow | The New York Times


ReplyQuote
Page 1 / 2
Share: