මණ්ඩප සාකච්චා – Forums

Notifications
Clear all

ඉස්ලාම් දහම වැලඳගන්නා ලොව ප්‍රබලයන් - ලොව වටා විමසුමක්

Page 2 / 2

Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 234
Topic starter  

https://youtu.be/piiFYbIwNpg

 

Lidsay Conrad Alfieri, author of autobiographical book: "From Prom Queen to Hijabi" shares her story of how she came to Islam. You can buy her book here:  https://www.amazon.com/gp/product/107 ...


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 234
Topic starter  
Posted by: @abuarshed

https://youtu.be/WLyJxzoFeP4

 

Kristiane Backer performs Hajj

converted to Islam in 1995.

 

https://youtu.be/lFTfGDyefco

 

Kristiane Backer was first introduced herself to the spiritual journey to Islam by Imran Khan, who has recently become the new Prime Minister of Pakistan. Backer, a qualified homeopath, was inspired by it all and by the grace of Almighty, converted to Islam in 1995. Kristiane Backer, a former MTV presenter during her Hajj pilgrimage was impressed by the ability of the Kingdom of Saudi Arabia that facilitates more than two million pilgrims, the Saudi Press Agency (SPA) reported.


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 234
Topic starter  
Posted by: @abuarshed

https://youtu.be/uBjO25s2_z4

 

Do you believe & trust your god ! | My Convert Story | Islamic Reminder

 

https://youtu.be/jykgieWZ9ng

 


ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 234
Topic starter  

 

Read more - 500 Churches Turned Into Mosques in London

This post was modified 7 months ago by Abuyasir

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 234

ReplyQuote
Abuyasir
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 234
Topic starter  

කිතුනුවන් නෝර්වේහි ඉස්ලාමයට වේගයෙන් ආපසු යති

 

මෑත වසරවලදී නෝර්වේහි ආපසු හරවන ලද මුස්ලිම්වරුන්ගේ සංඛ්‍යාව අවම වශයෙන් 3000 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ඔස්ලෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා පෙරදිග භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවක් පවසයි.  

1990 දශකයේ සිට ඉස්ලාමය තෝරා ගන්නා නෝර්වීජියානු ජාතිකයින්ගේ සංඛ්‍යාව සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බවට නෝර්වේ ප්‍රමුඛ පුවත්පතක් ද වාර්තාව සනාථ කර තිබේ.

වැඩි විස්තර - Christians are Rapidly Reverting to Islam in Norway

This post was modified 7 months ago by Abuyasir

ReplyQuote
Page 2 / 2
Share:
Social Share