යහමග ලිපි ගොනු පෙලගැස්ම

From Yahamaga

        Home       Categorys       Help       About Us      


මෙම අඩවිය තුල විවිධ මාතෘකා යටතේ ලියවී ඇති ලිපි ගොනුගත කොට පහතින් පෙලගසා ඇත. ඒ අනුව අදාල ගොනුව විවෘත කොට එහි ඇති ලිපි කියවීමේ හැකියාව ඇත.

සමස්ථ ලිපි ගොනු පෙලගැස්මසමස්ථ ලිපි ගොනු පෙලගැස්ම


- ලිපි ගොනු පෙලගැස්ම

යහමග ලිපි ගොනු පෙලගැස්ම - යහමග අඩවිය තුල මෙතෙක් පල කරන ලද සියළු ලිපි මෙහි පහතින් පෙලගසා ඇත. අදාල ලිපි පෙලගැස්ම තෝරාගෙන එම පෙලගැස්ම යටතේ ඇති ලිපි කියවන්න.
ඉස්ලාමීය විමසුම


ඉස්ලාම් දහමේ මූලික ප්‍රතිපත්ති හා වගකීම් පිලිබදව ද, ඉස්ලාම් දහමේ මූලාශ්‍රයන් හා එහි ඉගෙන්වීමන් මොනවාද? යන්නත් මෙම පෙලගැස්ම යටතේ සාකච්චා කෙරේ...

ඉස්ලාම් ආගමික මූලාශ්‍ර
ඉස්ලාමයට එරෙහි චෝදනා හා විවේචන
ඉස්ලාමීය විමසුම
සමාජීය විමසුම


ඉස්ලාම් දහමේ මූලාශ්‍රයන් වන අල්කුර්ආනයේ සහ අල්හදීසයේ ඉගෙන්වීමන් පදනම් කරගෙන සමාජයේ විවිධ මාතෘකාවන් මෙම පෙලගැස්ම යටතේ විමසා බලනු ලැබේ.

ඉතිහාස විමසුම
ජාතිවාදී කුමණ්ත්‍රන විමසුම
ඉස්ලාම් නමින් කරන අනාචාර
රටේ ලෝකේ දේශපාලන විමසුම
පුවත් විමසුම
සමාජීය විමසුම
ළමා සහ කාන්තා
යහපත් පවුල් දිවියට මඟපෙන්වීම
යහගුණ විමසුමක්
මුස්ලීම් සමාජ විමසුමට
බුද්ධිමත් විමසුම


නූතන විද්‍යාත්මක අනාවර්ණයන් සහ බුද්ධිමත් සංවාදයන්ට බඳුන් කරන මාතෘකාවන් ඉස්ලාම් දහමේ මූලාශ්‍රයන් වන අල්කුර්ආනය සහ අල්හදීසය පදනම් කරගෙන මේ යටතේ විමසා බැලේ...

විද්‍යාව හා ආගම විමසුමක්
බුද්ධිමත් විමසුම පිණිසයි
කාලීන විමසුම්


සමාජය තුල කාලීන වශයෙන් උණූසුම් වූ මාතෘකාවන් ඉස්ලාම් දහමේ මූලාශ්‍රයන් වන අල්කුර්ආනය හා අල්හදීසයේ ඉගෙන්වීමන් හා සංසන්දනාත්මකව විමසා බැලීම මෙම පෙලගැස්ම යටතේ සිදු කෙරේ...

විශේෂි දින විමසුම
යාවත්කාලීන ලිපි පෙලගැස්ම
සමයාන්තර විමසුම


යහමග අඩවිය ඉස්ලාම් දහම පිලිබදව කථා කරන අඩවියක් වූවත්, මෙම අඩවිය තුල ලොව අනිකුත් ආගමික ඉගෙන්වීමන් ඉස්ලාම් දහම හා සංසන්ධනාත්මකව විමසා බැලීම මේ යටතේ සිදු කෙරේ...

සමයාන්තර අධ්‍යනය
ජාත්‍යන්තරය විමසුම


ජාත්‍යන්තරය තුල සංවාදයට බඳුන් වන ඉස්ලාම් දහම සම්බන්ධ සහ මුස්ලීම් සමාජය සම්බන්ධ මාතෘකා මෙම පෙලගැස්ම යටතේ ඉස්ලාම් දහමේ දෘෂ්ඨියෙන් විමසා බැලීම සිදු කෙරේ...

ජාත්‍යන්තරය විමසුම
යහමග පාඨක විමසුම


යහමග පාඨක අවදානයට යොමු වියයුතු කරුණු විශේෂයෙන් යහමග අඩවිය භාවිතයේ දී ඇති වන ගැටළු සදහා උපකාරක උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම් මෙම පෙලගැස්ම යටතේ ඉදිරිපත් කෙරේ...

 යහමග ලිපි ගොනු පෙලගැස්ම 


මෙම පිටුව අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ:- 2023/11/30

Home       Blog       Updates       Glossary       Help- යහමග QR Code

- යහමග Mobile App

- යහමග ඉදිරිපත් කිරීම