යහමග Mobile App

From Yahamaga

  යහමග ඇඩමින් වන මා අබූ අර්ශද්       Home       Categorys       Help       About Us      


ඔබේ ජංගම දුරකථනය හරහා පහසුවෙන් www.yahamaga.lk අඩවිය නැරඹීමටත්, නවතම Update එසැනින් කියවීමටත් Yahamaga Mobile Application එක ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ ස්ථාපනය කරගන්න. ඒ සදහා පහත QR කේතය හෝ Link එක භාවිතා කරන්න.

(App එක භාගත කොට ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ ස්ථාපනය කිරීමේදී කිසියම් ගැටළුවක් ඔබට ඇති වේ නම්, එය නිරාකරණය කරගැනිම පිණිස මෙම ලිපිය අවසානයේ ඇති උපදෙස් පිලිපදින්න.)

 • Yahamaga Android mobile app – Download
  • QR
  • Link

Yahamaga.lk apk


 • Yahamaga Apple mobile app – Download
  • QR

Soon…


Troubleshooting

 • Step 1

If installation is blocked, go to your settings

 • Step 2

Enable ‘Allow installation of apps from sources other than the Play Store’

 • Step 3

Go to your browser and re-download app again

සබැඳි ලිපි මෙහි පහතින් කියවන්න


මෙම පිටුව අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ:- 2023/05/4

Home       Blog       Updates       Glossary       Help                      Go Top... (↑)

'යහමග' අඩවිය ඔබට වඩාත් සමීප කරවීම අරමුණු කරගෙන නව මුහුණුවරිකින් හා නිදහස් අඩවියක් ලෙස මෙලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ. මෙම අඩවිය සම්බන්ධයෙන් වූ යෝජනා අදහස් විවේචන admin@yahamaga.lk ඊමේල් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න. එය මෙම අඩවියේ ඉදිරි සාර්ථකත්වයට හේතු වනු ඇත...


- යහමග QR Code

- යහමග Mobile App

- යහමග ඉදිරිපත් කිරීම