යහමග Mobile App

From Yahamaga.LK

  Logo2020.png       Home       Articles       Gallery       About Us       -       Yahamaga Old Site


Mobile-app-yahamaga.jpg

ඔබේ ජංගම දුරකථනය හරහා පහසුවෙන් www.yahamaga.lk අඩවිය නැරඹීමටත්, නවතම Update එසැනින් කියවීමටත් Yahamaga Mobile Application එක ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ ස්ථාපනය කරගන්න. ඒ සදහා පහත QR කේතය හෝ Link එක භාවිතා කරන්න.

(App එක භාගත කොට ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ ස්ථාපනය කිරීමේදී කිසියම් ගැටළුවක් ඔබට ඇති වේ නම්, එය නිරාකරණය කරගැනිම පිණිස මෙම ලිපිය අවසානයේ ඇති උපදෙස් පිලිපදින්න.)

 • Yahamaga Android mobile app – Download
  • QR
Yahamaga-apk.png
  • Link

Yahamaga.lk apk


 • Yahamaga Apple mobile app – Download
  • QR

Soon…


Troubleshooting

 • Step 1

If installation is blocked, go to your settings

APK TRB 001.png
 • Step 2

Enable ‘Allow installation of apps from sources other than the Play Store’

APK TRB 002.jpg
 • Step 3

Go to your browser and re-download app again

සබැඳි ලිපි මෙහි පහතින් කියවන්න

 
* යහමග ඉදිරිපත් කිරීම - අබූ අර්ශද්Home       Blog       Forum       Gallery       About Us


යහමග ආ ඔබට ස්තූති
යහමග අඩවිය දැන් නිදහස් (සංස්කරණය කල හැකි) අඩවියක් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ...
මෙහි දැනට පලකොට ඇති ලිපි ගණන 616 කි.
 


Logo2020.png - යහමග QR Code

Logo2020.png - යහමග Mobile App

Logo2020.png - අදහස් හා යෝජනා

Logo2020.png - යහමග ඉදිරිපත් කිරීම