ත්‍රස්ත ක්‍රියා සම්බන්ධ සැකකටයුතු දැනුම් දෙන්න

සැකකටයුතු ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් විස්තර ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධ තොරතුරු 011-2434251, 0114055105 සහ 011-2433335 යන දුරකතන අංක ඔස්සේ දැනුම් දෙන්න.