ළමා අපයෝජනයට එකම විසඳුම ඉස්ලාමයයි

අහිංසක මල් කැකුළු පොඩිකර දමන්නට කුරුමානම් අල්ලමින් සැරිසරන පවුකාර නරුමයන්ගෙන් සමාජය බේරාගන්න මිනිසුන් ඉල්ලන්නේ මරණ දඬුවම නම්, අගතියට පත් පාර්හවයන් ඉල්ලන්නේත් මරණ දඬුවම නම්,