අරුම පුදුම පිලිතුරු ලිපියක්

මීට දින කිහිපයකට පෙර යහමඟ වෙබ් අඩවියට අරුම පුදුම අභියෝගයක් එක්තරා Blog එකකින් කර තිබූණි. එයට යහමඟ අඩවිය “අරුම පුදුම අභියොගයක්” යන මැයෙන් ලියන ලද පිලිතුරු ලිපිය අභියෝගයට ලක් කරමින් අරුම පුදුම පිලිතුරු ලිපියක් “අබු අර්ශද්ගේ කුරාණගත ‘විද්‍යාත්මක’ කරුණු” යන මැයෙන් ලියා තිබුණි. ඉහත ලිපියෙහි කතෘ ඉස්ලාම් දහම අන්තවාදීව හා වියරුවෙන් විවේචනය කරන කෙනෙකු නිසා […]