දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (15) – ආගම පිළිබද වූ වැරදි

අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම හා හිංසා කිරීම… යනාදීය ආගම් නාමයෙන් සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින යුගයක අද අප ජීවත් වෙමින් සිටින්නෙමු.