යහමග උපකාරක පිටුව

From Yahamaga.LK

  Logo2020.png       Home       Articles       Gallery       About Us       -       Yahamaga Old Site


යහමග සේවාව

නවතම මුහුණුවරකින් නිදහස් (සංස්කරණය කල හැකි) අඩවියක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන යහමග අඩවිය තුල ඔබත් අදහස් හා ලිපි ලිවීමේදී කිසියම් රීතියක් අනුගමනය කිරීමට සිදුවන අතර ඒ පිලිබදව මෙම පිටුව තුලින් පැහැදිලි කිරීමන් සිදු කෙරේ. එම කරුණු කෙරෙහි අවදානය යොමු කරමින් යහමග ලියන්නට ඔබට ආරාධානා කරමි.

යහමග ලිපි කියවීමට පෙර දැනගන්න

මෙම 'යහමග' අඩවිය 2009/12/07 දින සාමාන්‍ය Html අඩවියක් ලෙස ආරම්භ කල අතර වසර කිහිපයකට පසු එනම් 2012 දී පමණ එම Html අඩවිය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කොට ඒහි පාඨක ඔබට පහසුකම් රැසක් ඒක්කොට Wordpress (PHP) අඩවියක් ලෙස පරිවර්ථනය කරන ලදී. ඒසේ පරිවර්ථනය කිරීමේදී මෙම අඩවිය තුල ඉදිරිපත් කොට තිබූ ලිපියන් හි 'ලිපි ඉදිරිපත් කල දින' වෙනස් වූ අතර ඒම ලිපියන් හි අන්තර්ගත සමහරක් Link පවා අක්‍රිය වන ලදී.

ඒසේම දැන් ‌(2023) මෙම අඩවිය තවදුරටත් පාඨක ඔබට සමීප කරමින් හා නිදහස් (සංස්කරණය කල හැකි) අඩවියක් ලෙස ඒනම්, Wiki අඩවියක් ලෙස පරිවර්ථනය කරමින් සිටින අතර මෙහිදී ද ඉහත දෝෂයන් වන ලිපි ඉදිරිපත් කල දිනයන් සහ ඒහි අන්තර්ගත Link හි කිසියම් වෙනස්වීමක් නැවතත් සිදුවීමට පුළුවන. ඒ් පිලිබදව කණගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටින අතර ඒම දොෂයන් හැකිතාක් අවම කරගැනීමට උත්සාහ කරන බවට ද මෙයින් පොරොන්දු වෙමි. (මෙම අඩවිය තුල සිදුකල වෙනස්වීමන් පිලිබදව වැඩිදුර දැනගැනීම සදහා 'යහමග අඩවිය' නම් පිටුව කියවන්න)

යහමග සංස්කරණය කිරීම

යහමග ලියන ඔබට උපදෙස්

යහමග ට ලිපි (Articles) ලියන ඔබට උපදෙස්

මෙම අඩවිය තුල ලිපි ලීවීමට අදහස් කරන ඔබ අනුගමනය කලයුතු මූලික රීති කිහිපයක් මෙහි යෝජනා කරමි.

 • ඔබ ලියන ලිපියට Menu Bar එක සහ Footer Bar එක එකතු කරන්න. ඒ සදහා පහතින් සදහන් Code එක ලිපිය ආරම්භයේ සහ අවසානයේ එක්කරන්න.

Menu Bar

  • Menu Bar සදහා පහත Code එක ලිපිය ආරම්භයේ යොදන්න
   {{Menu01}}
   <br>
 

Add Image

  • ලිපියෙහි පිංතූරයක් එක්කිරීම සදහා අවශ්‍ය පිංතූරය Upload කොට එම පිංතූරයේ නම පහත කෝඩ් එකේ 'Yahamaga.png' යන තැනට එක්කරන්න.
   [[File:Yahamaga.png|300px|right|]]
 

Category

  • ලිපියට ගොනුවක් (Category) එක්කිරීම සදහා පහත Code එක ලිපිය අවසානයේ යොදන්න.
   [[Category:ගොනුවේ නම]]

   '''සබැඳි ලිපි මෙහි පහතින් කියවන්න'''
   <categorytree mode="pages" namespaces="Main Category">Category:ගොනුවේ නම</categorytree>
 


  • ලිපියක් මැද ගොනුවක් (Category) සදහා සබැඳුම් (Link) එකක් එක් කිරීමේ දී පහත Code එක අවශ්‍ය තැනට යොදන්න. (මෙහි පහතින් අදාල වචනය යනුවෙන් සටහන් වී තිබෙන්නේ ඔබ සබැඳුම් යොදන වචනයයි. එසේම ගොනුවේ නම යනුවෙන් සදහන් වන්නේ සබැඳුම යොදන ගොනුවේ නමයි.)
   [[:Category:ගොනුවේ නම|අදාල වචනය]]
 


නිදසුනක් ලෙස :- ...ඉස්ලාම් දහමේ මූලික විශ්වාසයන් අතර අල්ලාහ් (දෙවි) විශ්වාසය ප්‍රධාන එකක් වේ...

   [[:Category:දේව විශ්වාසය|අල්ලාහ් (දෙවි) විශ්වාසය]]
 

Footer

  • ලිපිය අවසානයේ Footer එක එක්කිරීම සදහා පහත Code එක ලිපිය අවසානයේ එක්කරන්න.
   {{Footer}}
 

Complete Code

  • සමස්ථ Code එක මෙසේය
 {{Menu01}}
 <br>
 [[File:Yahamaga.png|300px|right|]]

 (ලිපිය මෙහි ලියන්න...)

 [[Category:ගොනුවේ නම]]

 '''සබැඳි ලිපි මෙහි පහතින් කියවන්න'''
 <categorytree mode="pages" namespaces="Main Category">Category:ගොනුවේ නම</categorytree>
 {{Footer}}
 


ෆෝරම් (Forum) ලියන ඔබට උපදෙස්

යහමග ට මීඩියා (Media) එක්කරන ඔබට උපදෙස්

වීඩියෝ එක්කිරීම - යූටියුබ් වීඩියෝ එක්කිරීම

යහමග අඩවිය තුල Youtube වීඩියෝ එකක් එක්කිරීමට ඔබ අපෙක්ෂා කරන්නේ නම්, එම වීඩියෝව එක් කිරීමට අදහස් කරන ස්ථානයේ පහත ආකාරයට Code එක එක් කරන්න.

   <youtube>මෙහි Youtube වීඩියෝ අවසාන කේතරය සටහන් කරන්න</youtube>
 
 • නිදසුනකට ඔබ යහමග අඩවියට එක් කරන Youtube ලිපිනය https://www.youtube.com/watch?v=efuhoBXAwBo නම් එම ලිපිනයේ අවසාන කොටසේ ඇති efuhoBXAwBo යන කේතය පහත ආකාරයට යොදන්න.
   <youtube>efuhoBXAwBo</youtube>
 

ඕඩියෝ එක්කිරීම - Link එක්කිරීම

   {{#widget:YahaAudio1|url=මෙහිAudio Link යොදන්න}}
 
 • නිදසුනකට ඔබ යහමග අඩවියට එක් කරන Audio ලිපිනය http://www.yahamaga.com/uploads/TNL.mp3 නම් එම ලිපිනය පහත ආකාරයට යොදන්න.
  {{#widget:YahaAudio1|url='''http://www.yahamaga.com/uploads/TNL.mp3'''}}
 

යහමග ට ලියන්නට පෙර දැනගන්න

 
* යහමග ඉදිරිපත් කිරීම - අබූ අර්ශද්Home       Blog       Forum       Gallery       About Us


යහමග ආ ඔබට ස්තූති
යහමග අඩවිය දැන් නිදහස් (සංස්කරණය කල හැකි) අඩවියක් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ...
මෙහි දැනට පලකොට ඇති ලිපි ගණන 616 කි.
 


Logo2020.png - යහමග QR Code

Logo2020.png - යහමග Mobile App

Logo2020.png - අදහස් හා යෝජනා

Logo2020.png - යහමග ඉදිරිපත් කිරීම